OBECNÝ ÚRAD NITRICA

Rokovania o postupe riešení najmä na štátnej ceste I/9 pri Nitrici: Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum  a starosta obce Nitrica Miroslav Beňadik

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca

TRAJA

OSOBNE ZAINTERESOVANÍ...

...TRAJA ĽUDIA, KTORÍ JAZDIA OSOBNÝMI VOZIDLAMI DO OBCE NITRICA A OBCE NITRIANSKE SUČANY AJ SO SVOJIMI RODINAMI... MAJÚ OSOBNÉ SKÚSENOSTI S NEBEZBEČNÝMI SITUÁCIAMI HROZIACIMI DOPRAVNOU NEHODOU... A NECHCÚ TO LEN KONŠTATOVAŤ !!!

Zľava: Ing.Vladimír Šimko, Mgr. Ľubica Mečiarová, Marek Kiaba

Traja, ktorí sa zaujímajú, podporujú a schvaľujú konanie za Komplex centrum k úseku štátnej cesty I/9 pri Nitrici a odbočovaní do Nitrianskych Sučian... samozrejme sú aj ďalší... zrejme niekoľko tisíc ľudí morálne podporuje naše aktivity...

 • Marek Kiaba:
  V súčasnosti spoločník a konateľ vo svojej spoločnosti KIABA - Spedition & Transporte s.r.o. Viac rokov má skúsenosti v zasielateľstve, ovláda anglický a nemecký jazyk. Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. Spoznal sa s Vladimírom Šimkom cez internet. Účastník seminára Komplex centrum na Akadémii pre dopravcov. Má na to, aby podnikal v cestnej doprave...
 • Mgr.Ľubica Mečiarová
  Pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici, kde pomáha chorým ľuďom a ľuďom s rôznymi úrazmi a chorobami. Jazdí do Nitrice a z Nitrice k svojim rodičom sama, so svojimi rodičmi, so svojimi deťmi. Aktívna je aj v presadzovaní záujmov zdravotných sestier, ktorých je na Slovensku žiaľ málo.
 • Ing.Vladimír Šimko:
  Predseda Komplex centrum, lektor Akadémie pre dopravcov, jazdím do Nitrice aj za starostom obce, do Trenčína a späť, na semináre a rokovania, osobné skúsenosti mám s jazdami cez úsek pri Nitrici cez deň, večer aj za dažďa za zníženej viditeľnosti, aj v zime. Diskutujem s podnikateľmi v cestnej doprave, s projektantmi, policajtmi aj s inými ľuďmi o úseku pri Nitrici. Pracoval som ako vedúci odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Trenčíne, bol som predsedom koordinačnej komisie na prípravu a výstavbu rýchlostnej komunikácie R2. Práca na úrade bola moja škola života v doprave. Životná zásada: Ži a nechaj žiť ! Prianie: Fajnový deň ! Vzťah k cestám pri Nitrici: Nahnevaný občan...

ŠTVRTÝ

PODPOROVATEĽ ...

 • Jaroslav Kolibík:
  Členom správnej rady Komplex centrum je aj Jaroslav Kolibík zo Zvolena, bývalým povolaním hasič, pomáhal pri požiaroch a nehodách na cestách, zachraňoval ľudské životy. Majster sveta v hokejbale žien z roku 2011, bývalý tréner štátnej športovej reprezentácie žien v hokejbale, aktívny v minulosti vo verejnom živote aj ako poslanec mestského zastupiteľstva vo Zvolene, podporoval aj návrhy v cestnej doprave zaslané ústavným orgánom v roku 2016 za Komplex centrum.

Pri priemernej intenzite vozidiel cca 20 000 za deň má z našich rozhovorov s priateľmi, klientmi a známymi veľa ľudí viaceré osobné negatívne skúsenosti s rôznymi kolíziami na ceste I/9 pri Nitrici aj na celej ceste až na diaľnicu D1 smerom do Bratislavy. Úsek pri Nitrici vyvoláva zrejme niekoľko tisícom ľudí stres, čo je nezdravé pre ľudský organizmus... a to by si tiež mali kompetentné osoby uvedomiť !!!

PODPOR NÁS AJ TY !

 

NAPÍŠ NÁM PODPORNÝ TEXT, ZAŠLI VIDEO, ZDIEĽAJ NA FACEBOOKU !

 

Jaroslav Kolibík

Člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen

NAPOJENIE CESTY NEZNÁMEJ DEFINÍCIE

NA ŠTÁTNU CESTU I. TRIEDY I/9 DŇA 21.06.2018

Podľa dobre informovaných zdrojov je vedľa štátnej cesty účelová alebo miestna komunikácia. Vlastníctvo pozemku je Slovenská republika. Pasport ciest zatiaľ neznámy k 21.06. 2018. Znázornený úsek poškodzuje čiastočne už aj štátnu cestu I. triedy.

Posledný e-mail bol zaslaný ústredným orgánom štátnej správy 16.06.2018, osobné rokovanie s priamo kompetentnými osobami 21.06.2018, e-mail zaslaný na obec Nitrica 22.06.2018 ...

 

KOMPETENTNÉ OSOBY BUDÚ ČAKAŤ ALEBO ČO UROBIA ???

Svoj plán postupov v najbližších dňoch podľa situácie máme...

a budeme ho kolektívne schvaľovať v Komplex centrum aj s možnými partnermi.

 

...A PODUJATIE 28.07. 2018 PRIPRAVUJEME...

 

VERÍME EŠTE CHVÍĽU V ZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNÝCH,

PRÁVO NA BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH MÁME VŠETCI !!!!!

 

STRETNUTIE S POSLANCOM NR SR

ING. MIROSLAVOM IVANOM

1. JÚL 2018 PRI NITRICI

Na základe zaslaného e-mailu a telefonického rozhovoru sa uskutočnilo stretnutie pri Nitrici v nedeľu 01. júla 2018.  Osobne sa uskutočnila obhliadka úseku od kameňolomu a poškodená cesta I/9.  Diskusia bola k zaslaným podnetom, odpovediam a ďalším možným postupom podľa príslušných zákonov.

ĎAKUJEME !

STAV CESTY OD KOLIBY SOLEC NA ŠTÁTNU CESTU I/9 PRI NITRICI

POŠKODENÁ JE AJ CESTA I/9, ZA STAV KTOREJ ZODPOVEDAJÚ ŠTÁTNE ORGÁNY

NA TOTO MIESTO BY SA MAL DOSTAVIŤ SPRÁVCA CESTY TSK

ŽIADOSŤ OD TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA BOLA ZASLANÁ

SPOMIENKOVÉ PODUJATIE 

ZAPÁĽME SVIEČKY NA CINTORÍNE V NITRICI

28. JÚL 2018 

ZASLANÉ ŽIADOSTI, PODNETY A ODPOVEDE.

PRÁVO NA OBČIANSKU INFORMOVANOSŤ 

PRÍKLAD MOŽNÉHO POSTUPU AJ V INÝCH VECIACH NA SLOVENSKU.

Budeme TU postupne informovať o ďalších našich žiadostiach, podnetoch a aktivitách v konaní k úseku cesty I/9 pri Nitrici, vedľajších cestách III. triedy, komunikácie do kameňolomu a Koliby Solec a ich výsledkoch. Štátny odborný dozor je zákonná kompetencia podľa zákona č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

UVEDENÝ JE ČIASTOČNÝ SÚPIS V ROKU 2018,

PRVÁ ŽIADOSŤ ZASLANÁ V ROKU 2017.

 • Žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru 22.06.2018
  Zaslaná žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru obci Nitrica k ceste do kameňolomu a ku Kolibe Solec
 • Zaslaný list ministrovi dopravy a výstavby pánovi Arpádovi Érsekovi 25.06.2018
  V liste informujeme pána ministra o zaslaných žiadostiach a doručených odpovediach od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trenčín a ďalších
 • Zaslaná žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru trom správnym orgánom a ďalším kompetentným orgánom e-mailom 25.06.2018
  Žiadosť zaslaná Okresnému úradu Trenčín, Ing. Jozef Stopka, prednosta, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Mgr. Lenka Kolářová, vedúca odboru, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Ing. Jaroslav Baška, predseda, a obci Nitrica, Miroslav Beňadik, starosta obce a ďalším spolu 18-tim osobám.
 • Doručená odpoveď e-mailom od Trenčianskeho samosprávneho kraja, odboru dopravy 25.06.2018 - postúpenie podania Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
  Stavebno - technický stav cesty III/1771 (III/050057), v mieste križovatky cesty III/1771 a cesty I/9 - postúpenie podania. Trenčiansky samosprávny kraj Vám postupuje podanie e-mail Ing. Vladimíra Šimka (infokomplexcentrum@gmail.com), zo dňa 25.06. 2018 vo veci stavebno - technického stavu cesty III/1771 (III/050057), v mieste križovatky cesty III/1771 a cesty I/9, katastrálne územie Dvorníky nad Nitricou, obec Nitrica, okres Prievidza", podľa špecifikácie uvedenej v texte, ktoré bolo doručené na Trenčiansky samosprávny kraj dňa 25.06. 2018, na vybavenie. Uvedené podanie Vám postupujeme vzhľadom k tomu, že podľa § 3d, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ste príslušný správca ciest II. a III. triedy v Trenčianskom kraji.
 • Výkon štátneho odborného dozoru dňa 11. júla 2018 Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ďalšie inštitúcie a osoby na ceste pri Nitrici
  Prítomní zástupcovia subjektov: Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín, Krajský dopravný inšpektorát, Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza, obec Nitrica, Slovenská správa ciest, kameňolom pri Horných Vesteniciach a Nitrici, Komplex centrum. Ďalej dotknuté fyzické osoby.
 • Doručený list z Ministerstva vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície
  List doručený na základe e-mailu zaslaného: Ministerka vnútra SR, Ing. Denisa Saková, PhD. Ministerstvo vnútra SR. Ďakujeme za rýchle konanie vo veci.
 • Doručený PROTOKOL k výkonu štátneho odborného dozoru zo dňa 11. júla 2018 k zisteným skutočnostiam, termínovaným opatreniam
  Formulácie z protokolu sú zásadné. K protokolu a prijatým opatreniam sa môžu subjekty vyjadriť do 7 dní od doručenia.
 • Rokovanie zástupcov Komplex centrum s Odborom dopravy, Trenčianskeho samosprávneho kraja k protokolu zo dňa 11. júla 2018
  Informácia o dôvodoch konania Komplex centrum, výmena názorov na riešenia. Záver: bude realizované vodorovné a zvislé dopravné značenie, oprava výtlku do 31.08. 2018. K oblúkom z cesty III. triedy bude ďalšie rokovanie s Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súčinnosti so Slovenskou správou ciest. Rokovanie hodnotíme ako partnerské, pragmatické, ktoré sa snažilo situáciu na ceste III.triedy riešiť prakticky.
 • Zaslané doplnenie k podnetu na Krajskú prokuratúru Trenčín dňa 09.augusta 2018. Na vedomie: Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy pozemných komunikácií, Ing. Jaroslav Baška, predseda, Trenčiansky samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  Doplnenie o preskúmanie zákonnosti jedného z opatrení z dôvodu možného vzniku hospodárskych škôd blízkemu kameňolomu spoločnosti VESTKAM, s.r.o., urbárskemu združeniu a viacerým odberateľom od kameňolomu.
 • Oprava cesty III. triedy bola realizovaná
 • Oprava cesty ku kameňolom a Kolibe Solec bola čiastočne realizovaná opravou asfaltovej plochy

 

STAV KRIŽOVATKY PO OPRAVÁCH K 30.09. 2018

STAV KRIŽOVATKY KU KAMEŇOLOMU FEBRUÁR 2019

STAV PRÍPRAVY VÝSTAVBY ODBOČOVACÍCH PRUHOV, OPRAVA A DOPRAVNÉ ZNAČENIE

DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POSÚDENIE K 13.03.2019

KRAJŠÍ POHĽAD NA ÚSEK PRI NITRICI OD KOLIBY SOLEC 

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca