AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

ING. VLADIMÍR ŠIMKO, TÍM ODBORNÍKOV A SPOLUPRÁCA

Nepotrebujem sa chváliť, len na ukážku, ako sa dajú investičné projekty na cestách realizovať, keď je podpora štátnych orgánov, spolupracuje sa a podporuje sa výstavba a obnova ciest v Trenčianskom kraji.

Odborná spolupráca na Krajskom úrade v Trenčíne bola najmä s viacročnými zamestnancami bývalého Okresného úradu Trenčín aj s novoprijatými odborníkmi z praxe v oblasti pozemných komunikácií.

Súčasní rôzni funkcionári a pracovníci vo verejnej správe by sa mali zamyslieť čo ako robiť... aj keď je "iná doba"a kompetencie a organizačný systém verejnej správy sú čiastočne iné.

Napríklad, keď bolo potrebné riešiť problémovú obnovu mosta v Novákoch cez štátnu cestu I/50, tak sa zorganizovalo stretnutie s ministrom dopravy a generálnym riaditeľom sekcie cestnej infraštruktúry ministerstva v Prievidzi v spolupráci s prednostom Okresného úradu v Prievidzi Ing. Miroslavom Miklasom.... aj iné...

... keď bude potrebné štýl práce a systému niekomu upresním. Aj iní bývalí a súčasní funkcionári by sa možno pridali ako to úspešne robia.  Z médií je taktiež viac dobrých príkladov ako sa "lobuje" za regionálne záujmy. Nemám s tým problém.

APLIKÁCII ZÁKONOV V OBLASTI POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SOM SA VENOVAL 2 ROKY, KEDY SOM S TÍMOM ODBORNÍKOV POUŽÍVAL V PRAXI NAPRÍKLAD:

 • Štátna správa
  Vykonával som funkciu vedúceho oddelenia dopravy a cestného hospodárstva na odbore regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, neskôr vedúceho odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Trenčíne, čo bola pre mňa praktická skúsenosť s verejnou správou.
 • Písomná a osobná komunikácia
  Komunikoval som s poslancami Národnej rady SR, s ministrami, s okresnými úradmi so súvisiacimi odbormi, s kolegami z iných odborov (na krajskom úrade ich bolo okolo 15), s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvom vnútra SR, Generálnym riaditeľom a pracovníkmi Slovenskej správy ciest, primátormi miest a starostami obcí, ako aj so zástupcami politických strán a ďalšími inštitúciami.
 • Spoluorganizoval som viaceré podujatia a konferencie na témy cestnej dopravy, cestného hospodárstva a iné témy
  Krajské dni dopravy a cestného hospodárstva, hlavný organizátor: Krajský úrad v Trenčíne. Doprava 99 v roku 1999 v Prievidzi za účasti zástupcov ministerstva dopravy, ministerstva vnútra, okresných úradov a ďalšie.

MIMOÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA V PRIEVIDZI

NA ŠTÁTNEJ CESTE

Vydal som prvé stavebné povolenie na mimoúrovňovú križovatku v Prievidzi.

Pôvodný rozpočet cca 300 mil. slovenských korún, cca  9 958 175 EUR,

Tu bola pôvodne štátna cesta smerom zo Žiliny cez Prievidzu, mala nevyhovujúce šírkové a sklonové pomery, boli na nej aj smrteľné dopravné nehody.

PRÍPRAVA PROJETU, MAJETKO - PRÁVNE VYVLASTNENIE, STAVEBNÉ POVOLENIE TRVALO CCA 7 ROKOV. 

NÁZORNÝ DOBRÝ PRÍKLAD SPOLUPRÁCE HORNONITRANOV. 

Primátor mesta Prievidza v čase stavebného povolenia:
Ing. Ivan Vaňo, zástupca primátora: Jozef Ugróczy

Prednosta Okresného úradu v Prievidzi: Mgr. Miroslav Miklas

Ing. František Vrták, riaditeľ regionálneho centra podnikateľov

VYDAL SOM STAVEBNÉ POVOLENIA

A KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIA

NA PRIPÁJACIE CESTY I. TRIEDY K DIAĽNICIAM

PRI TRENČÍNE V ÚSEKOCH:

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM-TRENČÍN-NEMŠOVÁ...

 

SPOLU POČAS MOJEJ FUNKCIE V ŠTÁTNEJ SPRÁVE SOM MAL VIACERÉ OSOBNÉ KONANIA NA MIESTE S KOLEGAMI Z ÚSEKU CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA A PODPÍSAL SOM STAVEBNÉ POVOLENIA

SPOLU ZA VIAC AKO 2  MILIARDY slovenských korún,

CCA 66 387 837,75 EUR.

NÁVRHY KOMPLEX CENTRUM

K PROGRAMOVÉMU VYHLÁSENIU VLÁDY SR 

22.04.2016

 ... AJ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE...

 • 1
  Podporujeme dobudovanie rýchlostnej cesty R2 Chocholná, križovatka D1 – Bánovce nad Bebravou – Prievidza – Žiar nad Hronom, ktorá je potrebná pre rozvoj regiónu horná Nitra, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 • 2
  Na základe informácií z praxe, navrhujeme analýzu aplikácie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) so zameraním na pasportizáciu miestnych komunikácií a postupným riešením zabezpečenia zákonných povinností obcí a miest.
  Zdôvodnenie: Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, odst. 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu". Súvislosti sú aj so zákonom o obecnom zriadení a evidenciou majetku obcí a miest.
 • 3
  Navrhujeme doplniť dopravné značenie na cestách I. triedy informatívnymi smerovými značkami tak, aby bolo zabezpečené označenie medzi jednotlivými vyššími územnými celkami so smerovými tabuľami na krajské mestá z dôvodu zabezpečenia kvalitnejších informácií pre motoristov a zabezpečenie plynulosti cestnej premávky. Príkladom je dopravné značenie v Martine, smer na Trenčín navrhujeme doplniť, žiadosť zašleme.
  V zásade sa dopravné značenie na Slovensku v posledných rokoch skvalitnilo, po analýze navrhujeme informatívne značky doplniť.

Návrhy sa spracovali aj s terajším členom Správnej rady Komplex centrum Jaroslavom Kolibíkom

PO USTANOVUJÚCOM ZASADNUTÍ 

KOMISIE DOPRAVY, VÝSTAVBY A CESTOVNÉHO RUCHU

PRI VÝBORE NR SR PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI

Tu pozerám vľavo, snažím sa konať priamo ! ...

... hrával som futbal v strede útoku za dorastencov obce Lehota pod Vtáčnikom...

...možno aj preto mám určitý "ťah na bránu" v krvi od rodičov...

...aj s rizikom, že bude na mňa urobený faul.

Ten pocit, keď som dal gól, stál za to... aj teraz dobrý pocit, keď urobím niečo užitočné pre ľudí.

Ing. Vladimír Šimko
Ing. Vladimír Šimko
predseda Komplex centrum

V minulosti som jednému pánovi Petrovi, zástupcovi prednostu Krajského úradu v Trenčíne povedal neplánovane pri istej príležitosti na podujatí Krajského úradu v Trenčíne: "Kde iní končia" my "začíname"... tak sa mi zdá, že je slogan aktuálny po 20-tich rokoch. Neplánoval som to. Život a okolnosti to priniesli, preto aj vznikla táto stránka, so stránkou "začíname" a tieto referencie sú tu preto, ak by niekto chcel povedať, že len kritizujem, fakty sú fakty. K realizovanému skvalitneniu dopravného značenia pri obci Nitrica a Nitrianske Sučany som poďakoval. V závažnej veci zabezpečenia vypracovania auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pri Nitrici podľa zákona č.249/2011 Z.z. a vyhlášky č. 251/2011 Z.z. v zmysle príslušných STN, vypracované oprávneným projektantom pre dopravné stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. sa zaslali podľa mojich informácií 3 e-maily slovom tri e-maily... žiadny list, žiadne zorganizované osobné stretnutie kompetentných. Až neskôr list... Odpoveď nebola zaslaná cestnému správnemu orgánu zatiaľ žiadna. Určite by som ja v štátnej správe konal viac aj teraz. Kontrolný systém žiaľ zlyhal. Cesta I. triedy I/9 pri odbočovaní do Nitrice je k 21.06. 2018 podľa fotografií poškodená. Som nahnevaný OBČAN. Môj názor v roku 2018.

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca