AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca

Oprava napojenia cesty III. triedy z Nitrice na cestu I/9 na základe podnetu občianskeho združenia Komplex centrum

po viac ako 20 -tich rokoch.

Opravu zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

ING. VLADIMÍR ŠIMKO, TÍM ODBORNÍKOV A SPOLUPRÁCA

Nepotrebujem sa chváliť, len na ukážku, ako sa dajú investičné projekty na cestách realizovať, keď je podpora štátnych orgánov, spolupracuje sa a podporuje sa výstavba a obnova ciest v Trenčianskom kraji.

Odborná spolupráca na Krajskom úrade v Trenčíne bola najmä s viacročnými zamestnancami bývalého Okresného úradu Trenčín aj s novoprijatými odborníkmi z praxe v oblasti pozemných komunikácií.

Súčasní rôzni funkcionári a pracovníci vo verejnej správe by sa mali zamyslieť čo ako robiť... aj keď je \"iná doba\"a kompetencie a organizačný systém verejnej správy sú čiastočne iné.

Napríklad, keď bolo potrebné riešiť problémovú obnovu mosta v Novákoch cez štátnu cestu I/50, tak sa zorganizovalo stretnutie s ministrom dopravy a generálnym riaditeľom sekcie cestnej infraštruktúry ministerstva v Prievidzi v spolupráci s prednostom Okresného úradu v Prievidzi Ing. Miroslavom Miklasom.... aj iné...

... keď bude potrebné štýl práce a systému niekomu upresním. Aj iní bývalí a súčasní funkcionári by sa možno pridali ako to úspešne robia.  Z médií je taktiež viac dobrých príkladov ako sa \"lobuje\" za regionálne záujmy. Nemám s tým problém.

APLIKÁCII ZÁKONOV V OBLASTI POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SOM SA VENOVAL 2 ROKY, KEDY SOM S TÍMOM ODBORNÍKOV POUŽÍVAL V PRAXI NAPRÍKLAD:

 • Štátna správa
  Vykonával som funkciu vedúceho oddelenia dopravy a cestného hospodárstva na odbore regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, neskôr vedúceho odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Trenčíne, čo bola pre mňa praktická skúsenosť s verejnou správou.
 • Písomná a osobná komunikácia
  Komunikoval som s poslancami Národnej rady SR, s ministrami, s okresnými úradmi so súvisiacimi odbormi, s kolegami z iných odborov (na krajskom úrade ich bolo okolo 15), s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvom vnútra SR, Generálnym riaditeľom a pracovníkmi Slovenskej správy ciest, primátormi miest a starostami obcí, ako aj so zástupcami politických strán a ďalšími inštitúciami.
 • Spoluorganizoval som viaceré podujatia a konferencie na témy cestnej dopravy, cestného hospodárstva a iné témy
  Krajské dni dopravy a cestného hospodárstva, hlavný organizátor: Krajský úrad v Trenčíne. Doprava 99 v roku 1999 v Prievidzi za účasti zástupcov ministerstva dopravy, ministerstva vnútra, okresných úradov a ďalšie.

MIMOÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA V PRIEVIDZI

NA ŠTÁTNEJ CESTE

Vydal som prvé stavebné povolenie na mimoúrovňovú križovatku v Prievidzi.

Pôvodný rozpočet cca 300 mil. slovenských korún, cca  9 958 175 EUR,

Tu bola pôvodne štátna cesta smerom zo Žiliny cez Prievidzu, mala nevyhovujúce šírkové a sklonové pomery, boli na nej aj smrteľné dopravné nehody.

PRÍPRAVA PROJEKTU, MAJETKO - PRÁVNE VYVLASTNENIE, STAVEBNÉ POVOLENIE TRVALO CCA 7 ROKOV. 

NÁZORNÝ DOBRÝ PRÍKLAD SPOLUPRÁCE HORNONITRANOV. 

Primátor mesta Prievidza v čase stavebného povolenia:
Ing. Ivan Vaňo, zástupca primátora: Jozef Ugróczy

Prednosta Okresného úradu v Prievidzi: Mgr. Miroslav Miklas

Ing. František Vrták, riaditeľ regionálneho centra podnikateľov

VYDAL SOM STAVEBNÉ POVOLENIA

A KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIA

NA PRIPÁJACIE CESTY I. TRIEDY K DIAĽNICIAM

PRI TRENČÍNE V ÚSEKOCH:

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM-TRENČÍN-NEMŠOVÁ...

 

SPOLU POČAS MOJEJ FUNKCIE V ŠTÁTNEJ SPRÁVE SOM MAL VIACERÉ OSOBNÉ KONANIA NA MIESTE S KOLEGAMI Z ÚSEKU CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA A PODPÍSAL SOM STAVEBNÉ POVOLENIA

SPOLU ZA VIAC AKO 2  MILIARDY slovenských korún,

CCA 66 387 837,75 EUR.

NÁVRHY KOMPLEX CENTRUM

K PROGRAMOVÉMU VYHLÁSENIU VLÁDY SR 

22.04.2016

 ... AJ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE...

 • 1
  Podporujeme dobudovanie rýchlostnej cesty R2 Chocholná, križovatka D1 – Bánovce nad Bebravou – Prievidza – Žiar nad Hronom, ktorá je potrebná pre rozvoj regiónu horná Nitra, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 • 2
  Na základe informácií z praxe, navrhujeme analýzu aplikácie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) so zameraním na pasportizáciu miestnych komunikácií a postupným riešením zabezpečenia zákonných povinností obcí a miest.
  Zdôvodnenie: Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, odst. 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu". Súvislosti sú aj so zákonom o obecnom zriadení a evidenciou majetku obcí a miest.
 • 3
  Navrhujeme doplniť dopravné značenie na cestách I. triedy informatívnymi smerovými značkami tak, aby bolo zabezpečené označenie medzi jednotlivými vyššími územnými celkami so smerovými tabuľami na krajské mestá z dôvodu zabezpečenia kvalitnejších informácií pre motoristov a zabezpečenie plynulosti cestnej premávky. Príkladom je dopravné značenie v Martine, smer na Trenčín navrhujeme doplniť, žiadosť zašleme.
  V zásade sa dopravné značenie na Slovensku v posledných rokoch skvalitnilo, po analýze navrhujeme informatívne značky doplniť.

Návrhy sa spracovali aj s terajším členom Správnej rady Komplex centrum Jaroslavom Kolibíkom

PO USTANOVUJÚCOM ZASADNUTÍ 

KOMISIE DOPRAVY, VÝSTAVBY A CESTOVNÉHO RUCHU

PRI VÝBORE NR SR PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI

Tu pozerám vľavo, snažím sa konať priamo ! ...

... hrával som futbal v strede útoku za dorastencov obce Lehota pod Vtáčnikom...

...možno aj preto mám určitý \"ťah na bránu\" v krvi od rodičov...

...aj s rizikom, že bude na mňa urobený faul.

Ten pocit, keď som dal gól, stál za to... aj teraz dobrý pocit, keď urobím niečo užitočné pre ľudí.

Ing. Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
V minulosti som jednému pánovi Petrovi, zástupcovi prednostu Krajského úradu v Trenčíne povedal neplánovane pri istej príležitosti na podujatí Krajského úradu v Trenčíne: "Kde iní končia" my "začíname"... tak sa mi zdá, že je slogan aktuálny po 20-tich rokoch. Neplánoval som to. Život a okolnosti to priniesli, preto aj vznikla táto stránka, so stránkou "začíname" a tieto referencie sú tu preto, ak by niekto chcel povedať, že len kritizujem, fakty sú fakty. K realizovanému skvalitneniu dopravného značenia pri obci Nitrica a Nitrianske Sučany som poďakoval. V závažnej veci zabezpečenia vypracovania auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie pri Nitrici podľa zákona č.249/2011 Z.z. a vyhlášky č. 251/2011 Z.z. v zmysle príslušných STN, vypracované oprávneným projektantom pre dopravné stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. sa zaslali podľa mojich informácií 3 e-maily slovom tri e-maily... žiadny list, žiadne zorganizované osobné stretnutie kompetentných. Až neskôr list... Odpoveď nebola zaslaná cestnému správnemu orgánu zatiaľ žiadna. Určite by som ja v štátnej správe konal viac aj teraz. Kontrolný systém žiaľ zlyhal. Cesta I. triedy I/9 pri odbočovaní do Nitrice je k 21.06. 2018 podľa fotografií poškodená. Som nahnevaný OBČAN. Môj názor v roku 2018.

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca