CESTY PRI OBCI NITRICA

Informácie a rokovania o postupe riešení na štátnej ceste I/9 pri Nitrici a súvisiacich cestách.  Za Komplex centrum sa zúčastňuje rokovaní a predkladá návrhy Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum.

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca

FEBRUÁR 2020

Popis situácie a sťažnosť, linky na zákony, citácie zákonov...

 • Nerealizovanie všetkých záverov z výkonu štátneho odborného dozoru k cestám pri Nitrici konaného v roku 2018
  Nedostatočná kontrola realizácie opatrení z protokolu podpísaného roku 2018
 • Nedoručená žiadna odpoveď k žiadosti z mája 2019 o audit dopravného značenia, informácia aj o rokovaní s ministrom dopravy a výstavby SR
  Žiadosť podalo združenie Komplex centrum podľa záverov z rokovania na obecnom úrade v Nitrici zo dňa 14.03.2019. Úlohu som navrhol sám sebe, pretože vznikla otázka, že kto podá žiadosť ?
 • Opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti na ceste I/9 pri obci Nitrica - napojenie na cestu ku kameňolomu - sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov zaslaná prednostovi Okresného úradu Trenčín JUDr. Ing. Jozefovi Stopkovi
  Na rokovaní dňa 05.02.2020 na Obecnom úrade v Nitrici nebol prítomný žiadny zástupca Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bez ospravedlnenia. Prítomní boli zástupcovia v zásade všetkých ostatných kompetentných organizácií: Slovenská správa ciest, Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Nitrica...

NA VEDOMIE:

 • 1
  Ing. Peter Pellegriny, predseda vlády Slovenskej republiky
 • 2
  Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica
 • 3
  Členovia Správnej rady Komplex centrum a parneri Komplex centrum
 • 4
  Zástupcovia politických strán v následných e-mailoch

Podľa § 3 zákona o sťažnostiach
(1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

§ 3c Štátny odborný dozor:

(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:

b) nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,

(2) Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.

(3) Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad.

(4) Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností.

DECEMBER 2019

Popis situácie, fotografie a podnety...

POSÚDENIE SITUÁCIE K POSTUPOM

ORGÁNOV K 12. DECEMBRU 2019

 • Nerealizovanie všetkých záverov z výkonu štátneho odborného dozoru k cestám pri Nitrici konaného v roku 2018
 • Nedoručená žiadna odpoveď k žiadosti z mája 2019 o audit dopravného značenia, informácia aj o rokovaní s ministrom dopravy SR
 • Záver: podanie podnetu na Okresnú prokuratúru Žilina k posúdeniu právnych konaní orgánov verejnej správy najmä Slovenskej správy ciest podľa zákonov Slovenskej republiky

NA VEDOMIE:

 • 1
  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Bratislava
 • 2
  Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica
 • 3
  Mgr. Lenka Kolářová, vedúca odboru, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • 4
  Členovia Správnej rady Komplex centrum a parneri Komplex centrum

NA TEJTO POŠTE BOL PODANÝ PODNET PROKURATÚRE 13.12.2019

FOTOGRAFIE 10. DECEMBRA 2019

CESTA DO KAMEŇOLOMU - NAPOJENIE NA ŠTÁTNU CESTU I/9

oblúky stále neopravené napriek protokolu z výkonu štátneho odborného dozoru  k cestám roku 2018. Stav žiaľ pretrváva.

CESTA DO NITRICE A Z NITRICE - CESTA III. TRIEDY

NAPOJENIE NA ŠTÁTNU CESTU I/9

oblúky opravené s plynulejším napojením na štátnu cestu I/9

Trenčiansky samosprávny kraj a jeho správa ciest konali k oprave cesty III. triedy zodpovedne. Komunikácia bola partnerská so zástupcami občianskeho združenia Komplex centrum, tak ako má byť  aj so zásadami občianskej spoločnosti. 

OKTÓBER 2019

Popis situácie, fotografie, videá, žiadosť o záväzné stanovisko na zmenu dopravného značenia pre Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín

 

ŽIADOSŤ O ZMENU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ODSTRÁNENIE ZNAČKY KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA NA CESTE I/9

SMEROM OD NOVÁK DO TRENČÍNA  K 1. KRIŽOVATKE DO NITRICE.

PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ PO NEVYHOVENÍ O AUDIT ZNAČENIA.

 • Ostránením dopravnej značky by bol na úseku cesty I/9 do križovatky zákaz predchádzania
  Na zváženie je dodatková tabuľa "traktorom predchádzať dovolené" k predchádzajúcemu zákazu predchádzania

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Cesty k obci Nitrica na ceste I/9 14.10.2019

Cesta do kameňolomu a druhý výjazd, ktorý sa bude posudzovať na možnú výnimku z normy od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

STRETNUTIA A ROKOVANIA 2019

 

 • Stretnutie Ing. Vladimír Šimko, Ivan Vaňo s ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom dňa 16.02.2019 v Bratislave
  Stretnutie vopred prerokoval a zorganizoval s programom Ivan Vaňo
 • Stretnutie so starostom obce Nitrica Ing. Miroslavom Jemalom
  Informácia o aktuálnej situácii s riešením protokolu z výkonu štátneho odborného dozoru z roku 2018 a organizačné zabezpečenie pracovného stretnutia
 • Účasť na stretnutí zástupcov kompetentných orgánov dňa 14.03. 2019 na obecnom úrade v Nitrici
  Koordinácia postupu do výstavby odbočovacích pruhov, zmena dopravného značenia, oprava poľnej cesty do kameňolomu
 • Stretnutie so starostom obce Nitrica Ing. Miroslavom Jemalom dňa 15.10. 2019
  Informácie o projektovej príprave, žiadosť na riešenie druhého výjazdu pred vydaním stavebného povolenia

STAV KRIŽOVATKY KU KAMEŇOLOMU FEBRUÁR 2019

STAV PRÍPRAVY VÝSTAVBY ODBOČOVACÍCH PRUHOV, OPRAVA A DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ZÁUJEM K 14.03.2019 MA PREKVAPIL: 68 ZDIEĽANÍ, 7 100 POZRETÍ, OSLOVENÍ ĽUDIA 10 834. Ďakujem za Komplex centrum !

DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POSÚDENIE K 13.03.2019

NÁVRHY KOMPLEX CENTRUM

 • 1
  Odstrániť dopravnú značku koniec zákazu predchádzania
 • 2
  Umiestniť na ľavú stranu cesty dopravnú značku zákaz predchádzania „B 29a“ s prípadnou doplnkovou tabuľou „traktory predchádzať dovolené“
 • 3
  Doplniť vodorovné značenie na ceste I/9 – plná čiara

Zdôvodnenie

 • 1
  Pri predchádzaní nákladného vozidla alebo autobusu vodič nevidí počet vozidiel pred vozidlom, ktoré predbieha, stáva sa, že sú pred predbiehaným vozidlom ďalšie 3 – 4 vozidlá.
 • 2
  Pri predchádzaní vozidlá jazdia často vyššou rýchlosťou ako je dovolená max. rýchlosť 90 km/hod.
 • 3
  Po predchádzaní vozidla alebo vozidiel je riziko zrážky s vozidlom, ktoré spomalí na ceste I/9 a odbočuje pomalou rýchlosťou smerom doľava, ak ide oproti vozidlo alebo často viaceré vozidlá, musí zastať aj stáť na ceste I/9.
 • 4
  Pri predbiehaní osobného vozidla, vodič nemusí predvídať, že v križovatke bude vozidlo odbočovať doľava

ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA PRED ÚSEKOM PRI NITRICI

ZÁVERY Z ROKOVANIA DŇA 14.03.2019

NA OBECNOM ÚRADE V NITRICI

 

VÝSTAVBA ODBOČOVACÍCH PRUHOV NA CESTE I/9

Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Žilina

 • 1
  Dopracovanie projektu výstavby odbočovacích pruhov do cca 30.04.2019
  Projektant v súčinnosti s obcou Nitrica
 • 2
  Realizácia verejného obstarávania dodávateľa stavby
  Čas realizácie závisí aj od účastníkov verejného obstarávania a samotného priebehu
 • 3
  Predpokladaný začiatok výstavby odbočovacích pruhov v októbri 2019
  Termín závisí od výsledku verejného obstarávania a samotnej prípravy realizácie
 • 4
  Posúdenie možnosti zmeny druhého odbočenia do Nitrice z cesty I/9 - výjazd Dvorníky
  Prerokovanie v obecnom zastupiteľstve obce Nitrica a požiadanie o výnimku na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Verzia a) výjazd z Dvorník využívať len pre autobusovú dopravu obojsmerne, verzia b) výjazd z Dvorník využívať pre autobusovú dopravu obojsmerne a pre osobné vozidlá iba jednosmerne ako výjazd z obce.

 

OPRAVA ODBOČENIA Z CESTY I/9 DO KAMEŇOLOMU

VESTKAM, s.r.o. a obec Nitrica

 

 • 1
  Dopracovanie projektu opravy odbočenia na poľnú cestu
  Výstavba nájazdov - oblúkov s napojením na cestu I/9
 • 2
  Požiadanie povolenia na opravu obci Nitrica od VESTKAM, s.r.o.
  Po dopracovaní projektu
 • 3
  Podľa dostupných informácií cca 40 vozidiel za deň
  Nákladné vozidlá majú tiež vplyv na bezpečnosť pri Nitrici

 

ŽIADOSŤ O AUDIT DOPRAVNÉHO ZNAČENIA DO DOBY VÝSTAVBY 

požiada Komplex centrum

 • 1
  Návrh na zákaz predchádzania na celom úseku cesty I/9
  S predloženým návrhom s vysvetlením a zdôvodnením nesúhlasil zástupca Krajského dopravného inšpektorátu Trenčín, požadoval nové posúdenie alebo zdôvodnenie zmeny dopravného značenia
 • 2
  Nový audit dopravného značenia
  Na úseku od Nitrianskych Sučian po Horné Vestenice
 • 3
  Verzia a) zabezpečí Slovenská správa ciest zo svojho rozpočtu
  Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
 • 4
  Verzia b) bude sa riešiť možné financovanie inými formami
  V prípade, že sa nezabezpečí financovanie alebo realizácia zo Slovenskej správy ciest
 • 5
  Komplex centrum prerokuje v Správnej rade možnosti podpory zákazu predchádzania
  Písomná podpora od občanov obce Nitrica ako aj od iných občanov písomnou formou, všetkými možnými spôsobmi. Žiadosť o podporu Prezídia policajného zboru SR a iných orgánov verejnej správy, poslancov viacerých orgánov.

 

ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ODSTRÁNENIE ZNAČKY KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA SMEROM DO TRENČÍNA

 

 

 • 1
  Zmena dopravného značenia
  Zmena v projekte dopravného značenia medzi dvomi križovatkami obce Nitrica
 • 2
  Odstránenie konca zákazu predchádzania a doplnenie plnej čiary
  Doplnenie plnej čiary na ceste smerom z Prievidze do Trenčína, vodorovné dopravné značenie
 • 3
  Ponechanie možnosti predchádzania smerom z Trenčína do Prievidze
  Praktické skúsenosti s jazdou pri Nitrici, poznatky od niektorých občanov má Komplex centrum aj k tejto verzii riešenia. Pri výjazde z obce Nitrica smerom do Trenčína a náhlom predbiehaní vozidiel smerom z Trenčína do Prievidze, taktiež bola kolízia vozidiel.

SLABŠIA PREMÁVKA  VOZIDIEL PRI NITRICI

ZOSTATKY VOZIDIEL PO NEHODÁCH VEDĽA CESTY I/9...

POTREBNÉ JE UROBIŤ VŠETKO, ČO SA DÁ, ABY NEPRIBÚDALI ĎALŠIE NEHODY S TRAGICKÝMI NÁSLEDKAMI PRE ĽUDÍ.

NA ZAMYSLENIE, PRE KAŽDÉHO ! ...

... ABY SME MALI ČISTÉ SVEDOMIE.

O CESTÁCH PRI NITRICI DŇA 24. JÚNA 2019

ĎALŠIA SMRTEĽNÁ NEHODA. ŽIAĽ.

KRAJŠÍ POHĽAD NA ÚSEK PRI NITRICI OD KOLIBY SOLEC 

ZAUJÍMAVÝ KAMEŇOLOM PRI NITRICI SO ŠPECIÁLNOU KVALITOU DODÁVA MATERIÁL DO VÝZNAMNÝCH STAVEBNÝCH A VÝROBNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca