CESTY PRI OBCI NITRICA

Informácie a rokovania o postupe riešení na štátnej ceste I/9 pri Nitrici a súvisiacich cestách.  Za Komplex centrum sa zúčastňuje rokovaní a predkladá návrhy Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum.

Realizácia odbočovacích pruhov pred kompletným dokončením s  vodorovným dopravným značením v roku 2023

CESTA DO KAMEŇOLOMU BOLA OPRAVENÁ

V TERMÍNE PODĽA ZÁVEROV ZO STRETNUTIA 03.09. 2020.

Fotografie zo dňa 12.09.2020, záver zo dňa 03.09.2020 nesplnený, napojenie ani nepozametané...

a v blízkosti napojenia stopy z poľnohospodárskeho stroja.

Na základe dohody so starostom obce Nitrica Ing. Miroslavom Jemalom, po telefonických konzultáciách s viacerými zástupcami orgánov verejnej správy,

 

          organizujeme pracovné stretnutie k bezodkladnému riešeniu napojenia cesty I/9 do kameňolomu pri obci Nitrica a jeho pravidelnej údržby, ako aj celkového riešenia dopravnej situácie a dopravného značenia do doby výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9, ktoré sa uskutoční

 

vo štvrtok 03. septembra 2020

(upresnenie v pozvánkach)

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Informácia o konaniach Komplex centrum v roku 2020

3. Informácia o protokole z výkonu štátneho odborného dozoru č.02/2020 zo dňa 22.06.2020

4. Informácia k súvisiacim ustanoveniam cestného zákona a vykonávacej vyhlášky k cestnému zákonu a dohoda orgánov verejnej správy na postupe vydaných rozhodnutí   

5. Informácia o postupe prípravy a realizácie riešenia zmeny dopravného značenia na ceste I/9

6. Možnosti financovania opravy cesty do kameňolomu zo súkromných a verejných zdrojov

7. Aktuálne informácie o stave prípravy výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9 a diskusia

8. Rôzne a diskusia

9. Závery zo stretnutia

         Predpoklad ukončenia spoločného stretnutia je  o 11.30 h. z dôvodu ďalšieho programu niektorých zástupcov. Diskusie, miestna obhliadka ciest a napojení na cesty podľa záujmu.

          Z organizačných dôvodov si prosíme informáciu k Vašej účasti potvrdiť e-mailom, telefonicky alebo SMS správou. V prípade vyššieho počtu účastníkov stretnutia sa po dnešnej dohode so starostom obce Nitrica stretnutie uskutoční vo vedľajšom dome kultúry v Nitrici.

Doručí sa (pozvánky zaslané poštou):

1. Ing. Andrej Doležal, minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

2. Ing. Roman Mikulec, MSc., minister, Ministerstvo vnútra SR

3. Ing. Richard Sulík, minister, Ministerstvo hospodárstva SR

4. Peter Varga, MBA, MSc, generálny riaditeľ, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

5. JUDr. Ing. Jozef Stopka, prednosta, Okresný úrad Trenčín

6. Mgr. Lenka Kolářová, vedúca odboru, Okresný úrad v Trenčíne, odbor cestnej dopravy

    a pozemných komunikácií

7. Ing. Pavel Marek, poverená osoba na štátny odborný dozor, Okresný úrad v Trenčíne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

8. PhDr. Pavol Jusko, prednosta, Okresný úrad Prievidza

9. Mgr. Dominika Vážna, vedúca odboru, Okresný úrad v Prievidzi, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

10. Ing. Jaroslav Baška, predseda, Trenčiansky samosprávny kraj

11. Ing. Miroslav Jemala, starosta obce, Obecný úrad Nitrica

12. Ing. Pavol Foltán, starosta obce, Obecný úrad Horné Vestenice

13. plk. Ing. Ľuboš Rumanovský, riaditeľ odboru, Odbor dopravnej polície Prezídia PZ

14. plk. Mgr. Slavomír Kučera, riaditeľ, Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne

15. mjr. Ing. Martin Sládeček, dopravný inžinier, KRPZ, Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne

16. plk. JUDr. Ivan Šikula, riaditeľ, Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi

17. pplk. Mgr. Miroslav Huličiak, riaditeľ, ODI Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi

18. kpt. Ing. Rastislav Preťo, dopravný inžinier, ODI Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi

19. JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD, generálna riaditeľka, Slovenská správa ciest

20. PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina

21. Ing. Stanislav Lališ, úsek investičnej výstavby, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina

22. Martin Palcút, konateľ, VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice

23. Mario Repka, Koliba Solec, Nitrica

24. Členovia a partneri Komplex centrum, sekcia pozemných komunikácií

25. Zástupcovia dotknutých podnikateľských subjektov

Na vedomie:

- Boris Kollár, predseda Národnej rady Slovenskej republiky

- MUDr. Anna Záborská, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

- JUDr. Petra Hajšelová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

- Ing. Miroslav Žiak, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

- Ing. Richard Takáč, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

- JUDr. Bc. Miloš Svrček, PhD. LL.M., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

- Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky

- Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

- Okresná prokuratúra v Prievidzi

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Poznámka:  Oslovené boli orgány štátnej správy a podnikateľské subjekty k možnostiam spolufinancovania verejnej účelovej komunikácie. 

 

Konanie vo veci napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie – 20.08.2020

Miestna obhliadka napojenia na cestu I/9

dňa 19.08.2020 

Asfaltovo - štrkovitá hmota ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/9, podnet na konanie zaslaný dňa 20.08.2020:

1. plk. JUDr. Ivan ŠIKULA, riaditeľ, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi
2. PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina

Nedostatočné konanie vo veci napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie ku kameňolomu, reštaurácii, rodinnému domu po protokole zo štátneho odborného dozoru z roku 2018 a aplikácia zákona o sťažnostiach Ministerstvom dopravy a výstavby SR, podnet prokuratúre

 

Zaslaný podnet na Generálnu prokuratúru SR, 11 strán, 17 príloh ku konaniu od roku 2017. Podnet podaný dňa 19.08.2020

Doručené Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti  z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu do elektronickej schránky

Sťažnosť k zamietnutiu sťažnosti Okresným úradom v Trenčíne. Stupeň dôvernosti: CH ...

Doručené stanovisko poštou k návrhom postupu k oprave havarijného stavu verejnej účelovej komunikácie k ceste I/9 ku kameňolomu spoločnosti VESTKAM, s.r.o., Kolibe Solec a rodinnému domu od Okresného riaditeľstva policajného zboru  v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 17.07.2020

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi s návrhom súhlasí a upresňuje podmienku odsúhlasenia projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia. Zaslané na vedomie na Obecný úrad Nitrica a KDI Trenčín. Stanovisko zaslané od Komplex centrum: 1. Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica, 2. Martin Palcút, konateľ, VESTKAM, s.r.o. Na vedomie: Mário Repka, splnomocnený zástupca, Koliba Solec, kpt. Ing. Rastislav Preťo, Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza, JUDr. Ing. Jozef Stopka, prednosta, Okresný úrad Trenčín, Mgr. Lenka Kolářová, vedúca odboru, Okresný úrad Trenčín, Ing. Pavel Marek, hlavný radca, Okresný úrad Trenčín

Zaslaná  sťažnosť na Prezídium policajného zboru Slovenskej republiky k dopravnému značeniu na ceste I/9

Sťažnosť bola podaná na základe písomného stanoviska Krajského riaditeľstva policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne, ktorý má v kompetencii cesty I. triedy a dopravné značenie na ceste I/9 pri Nitrici.

Doručený e-mail 08. júna 2020

z Ministerstva dopravy a výstavby SR:

Vaše písomné podanie s doplnením označené ako sťažnosť zo dňa 21.05.2020 doručené MDV SR dňa 25.05.2020 bolo ministerstvom – odborom kontroly, štátneho dozoru a dohľadu, ako vecne príslušným útvarom MDV SR na vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, po  posúdení jeho obsahu prijaté a zaevidované pod č. 03-OKŠDD/2020-Sť ako  sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 zákona o sťažnostiach smerujúca proti prednostovi OÚ Trenčín,  a v súčasnosti sa vybavuje.

Listom zo dňa 01.06.2020 bol prednosta OÚ Trenčín v zmysle § 15 a 17 zákona o sťažnostiach oboznámený s obsahom sťažnosti a bol požiadaný o vyjadrenie a o zaslanie dokumentácie potrebnej na vybavovanie sťažnosti. Vaša sťažnosť bude následne prešetrená a vybavená v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach.

Dobrá správa aj v roku 2020:

05. júna 2020 doručený e-mail z Ministerstva dopravy a výstavby SR, od odboru komunikácie, oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou k výstavbe križovatky

Rekonštrukcia križovatky na ceste I/9 Nitrica je pripravovaná ako eurofondový projekt v rámci balíka "Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa" v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s predpokladaným termínom realizácia 2021 - 2022. Predpokladané náklady stavbu sú vo výške 624 122 €, z toho stavebné náklady 519 122 €. Na stavbu je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, po vydaní stavebného povolenia bude potrebné dopracovať DP, DRS.

03. JÚN 2020 

doručené fotografie z cesty ku kameňolomu

pri štátnej ceste I/9 pri Nitrici

Dnes 03. júna 2020 boli vo večerných hodinách doručené fotografie z cesty ku kameňolomu tesne vedľa štátnej cesty I. triedy I/9 pri obci Nitrica. Vzhľadom k výjazdu nákladných vozidiel z kameňolomu odporúčanie vodičom:

SPOMAĽ PRI NITRICI !

31. MÁJ 2020 

zaslaný e-mail

poslancom obecného zastupiteľstva v Nitrici

Podľa protokolu o výsledku štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami, zo dňa 11.07.2018, bod 7 d): Na účelovej komunikácii je potrebné vykonať opravu krytu vozovky jestvujúcej účelovej komunikácie na dĺžku min 20 m od cesty ( viď Foto č.4 -7). Subjekty zodpovedné za zistené závady: V bode 7 d): obec Nitrica. 

Oprava bola realizovaná spoločnosťou VESTKAM, s.r.o. s asfaltovou vrstvou. Vzhľadom k tomu, že  po ceste prechádzajú aj nákladné vozidlá, cesta je znovu viac mesiacov poškodená s viacerými výtlkmi. Stav cesty má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky najmä osobnými vozidlami z cesty I/9 a výjazdu na cestu I/9. Podľa informácií nie je verejná účelová komunikácia majetko-právne vysporiadaná, avšak aj podľa protokolu má zodpovednosť obec Nitrica. Aké postupy realizovala obec Nitrica od 11.07.2018 k právnemu doriešeniu účelovej komunikácie nemáme písomné informácie.

25. MÁJ 2020 

osobné rokovanie

na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Rokovanie k cestnej doprave s ministrom dopravy Ing. Andrejom Doležalom a dopravcami v autobusovej doprave a úvodná informácia o sťažnosti k ceste pri Nitrici štátnemu tajomníkovi Jaroslavovi Kmeťovi, o doplnení podania do podateľne a pozvanie do Nitrice.

22. MÁJ 2020 

ZASLANÁ SŤAŽNOSŤ 

podľa § 22 zákona o sťažnostiach

Vážený pán Ing. Andrej Doležal, minister, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6,  810 05 Bratislava

.. .a ďalší adresáti.

Opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti na ceste I/9 pri obci Nitrica - napojenie na cestu ku kameňolomu

- sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
Prajem si, nech všetci zodpovední konajú tak, aby mali čisté svedomie vo veciach ciest pri Nitrici. Občania Nitrice a všetci ľudia, ktorí jazdia po cestách pri Nitrici si to zaslúžia.

FOTOGRAFIE CESTY DO KAMEŇOLOMU 02. MARCA 2020

FEBRUÁR 2020

Popis situácie a sťažnosť, linky na zákony, citácie zákonov...

 • Nerealizovanie všetkých záverov z výkonu štátneho odborného dozoru k cestám pri Nitrici konaného v roku 2018
  Nedostatočná kontrola realizácie opatrení z protokolu podpísaného roku 2018
 • Nedoručená žiadna odpoveď k žiadosti z mája 2019 o audit dopravného značenia, informácia aj o rokovaní s ministrom dopravy a výstavby SR
  Žiadosť podalo združenie Komplex centrum podľa záverov z rokovania na obecnom úrade v Nitrici zo dňa 14.03.2019. Úlohu som navrhol sám sebe, pretože vznikla otázka, že kto podá žiadosť ?
 • Opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti na ceste I/9 pri obci Nitrica - napojenie na cestu ku kameňolomu - sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov zaslaná prednostovi Okresného úradu Trenčín JUDr. Ing. Jozefovi Stopkovi
  Na rokovaní dňa 05.02.2020 na Obecnom úrade v Nitrici nebol prítomný žiadny zástupca Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bez ospravedlnenia. Prítomní boli zástupcovia v zásade všetkých ostatných kompetentných organizácií: Slovenská správa ciest, Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Obec Nitrica...

NA VEDOMIE:

 • 1
  Ing. Peter Pellegriny, predseda vlády Slovenskej republiky
 • 2
  Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica
 • 3
  Členovia Správnej rady Komplex centrum a parneri Komplex centrum
 • 4
  Zástupcovia politických strán v následných e-mailoch

Podľa § 3 zákona o sťažnostiach
(1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

§ 3c Štátny odborný dozor:

(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:

b) nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,

(2) Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.

(3) Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad.

(4) Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností.

DECEMBER 2019

Popis situácie, fotografie a podnety...

POSÚDENIE SITUÁCIE K POSTUPOM

ORGÁNOV K 12. DECEMBRU 2019

 • Nerealizovanie všetkých záverov z výkonu štátneho odborného dozoru k cestám pri Nitrici konaného v roku 2018
 • Nedoručená žiadna odpoveď k žiadosti z mája 2019 o audit dopravného značenia, informácia aj o rokovaní s ministrom dopravy SR
 • Záver: podanie podnetu na Okresnú prokuratúru Žilina k posúdeniu právnych konaní orgánov verejnej správy najmä Slovenskej správy ciest podľa zákonov Slovenskej republiky

NA VEDOMIE:

 • 1
  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Bratislava
 • 2
  Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica
 • 3
  Mgr. Lenka Kolářová, vedúca odboru, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • 4
  Členovia Správnej rady Komplex centrum a parneri Komplex centrum

NA TEJTO POŠTE BOL PODANÝ PODNET PROKURATÚRE 13.12.2019

FOTOGRAFIE 10. DECEMBRA 2019

CESTA DO KAMEŇOLOMU - NAPOJENIE NA ŠTÁTNU CESTU I/9

oblúky stále neopravené napriek protokolu z výkonu štátneho odborného dozoru  k cestám roku 2018. Stav žiaľ pretrváva.

CESTA DO NITRICE A Z NITRICE - CESTA III. TRIEDY

NAPOJENIE NA ŠTÁTNU CESTU I/9

oblúky opravené s plynulejším napojením na štátnu cestu I/9

Trenčiansky samosprávny kraj a jeho správa ciest konali k oprave cesty III. triedy zodpovedne. Komunikácia bola partnerská so zástupcami občianskeho združenia Komplex centrum, tak ako má byť  aj so zásadami občianskej spoločnosti. 

OKTÓBER 2019

Popis situácie, fotografie, videá, žiadosť o záväzné stanovisko na zmenu dopravného značenia pre Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín

 

ŽIADOSŤ O ZMENU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ODSTRÁNENIE ZNAČKY KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA NA CESTE I/9

SMEROM OD NOVÁK DO TRENČÍNA  K 1. KRIŽOVATKE DO NITRICE.

PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ PO NEVYHOVENÍ O AUDIT ZNAČENIA.

 • Ostránením dopravnej značky by bol na úseku cesty I/9 do križovatky zákaz predchádzania
  Na zváženie je dodatková tabuľa "traktorom predchádzať dovolené" k predchádzajúcemu zákazu predchádzania

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cesty k obci Nitrica na ceste I/9 14.10.2019

Cesta do kameňolomu a druhý výjazd, ktorý sa bude posudzovať na možnú výnimku z normy od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

STRETNUTIA A ROKOVANIA 2019

 

 • Stretnutie Ing. Vladimír Šimko, Ivan Vaňo s ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom dňa 16.02.2019 v Bratislave
  Stretnutie vopred prerokoval a zorganizoval s programom Ivan Vaňo
 • Stretnutie so starostom obce Nitrica Ing. Miroslavom Jemalom
  Informácia o aktuálnej situácii s riešením protokolu z výkonu štátneho odborného dozoru z roku 2018 a organizačné zabezpečenie pracovného stretnutia
 • Účasť na stretnutí zástupcov kompetentných orgánov dňa 14.03. 2019 na obecnom úrade v Nitrici
  Koordinácia postupu do výstavby odbočovacích pruhov, zmena dopravného značenia, oprava poľnej cesty do kameňolomu
 • Stretnutie so starostom obce Nitrica Ing. Miroslavom Jemalom dňa 15.10. 2019
  Informácie o projektovej príprave, žiadosť na riešenie druhého výjazdu pred vydaním stavebného povolenia

STAV KRIŽOVATKY KU KAMEŇOLOMU FEBRUÁR 2019

STAV PRÍPRAVY VÝSTAVBY ODBOČOVACÍCH PRUHOV, OPRAVA A DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ZÁUJEM K 14.03.2019 MA PREKVAPIL: 68 ZDIEĽANÍ, 7 100 POZRETÍ, OSLOVENÍ ĽUDIA 10 834. Ďakujem za Komplex centrum !

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DOPRAVNÉ ZNAČENIE NA POSÚDENIE K 13.03.2019

NÁVRHY KOMPLEX CENTRUM

 • 1
  Odstrániť dopravnú značku koniec zákazu predchádzania
 • 2
  Umiestniť na ľavú stranu cesty dopravnú značku zákaz predchádzania „B 29a“ s prípadnou doplnkovou tabuľou „traktory predchádzať dovolené“
 • 3
  Doplniť vodorovné značenie na ceste I/9 – plná čiara

Zdôvodnenie

 • 1
  Pri predchádzaní nákladného vozidla alebo autobusu vodič nevidí počet vozidiel pred vozidlom, ktoré predbieha, stáva sa, že sú pred predbiehaným vozidlom ďalšie 3 – 4 vozidlá.
 • 2
  Pri predchádzaní vozidlá jazdia často vyššou rýchlosťou ako je dovolená max. rýchlosť 90 km/hod.
 • 3
  Po predchádzaní vozidla alebo vozidiel je riziko zrážky s vozidlom, ktoré spomalí na ceste I/9 a odbočuje pomalou rýchlosťou smerom doľava, ak ide oproti vozidlo alebo často viaceré vozidlá, musí zastať aj stáť na ceste I/9.
 • 4
  Pri predbiehaní osobného vozidla, vodič nemusí predvídať, že v križovatke bude vozidlo odbočovať doľava

ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA PRED ÚSEKOM PRI NITRICI

ZÁVERY Z ROKOVANIA DŇA 14.03.2019

NA OBECNOM ÚRADE V NITRICI

 

VÝSTAVBA ODBOČOVACÍCH PRUHOV NA CESTE I/9

Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Žilina

 • 1
  Dopracovanie projektu výstavby odbočovacích pruhov do cca 30.04.2019
  Projektant v súčinnosti s obcou Nitrica
 • 2
  Realizácia verejného obstarávania dodávateľa stavby
  Čas realizácie závisí aj od účastníkov verejného obstarávania a samotného priebehu
 • 3
  Predpokladaný začiatok výstavby odbočovacích pruhov v októbri 2019
  Termín závisí od výsledku verejného obstarávania a samotnej prípravy realizácie
 • 4
  Posúdenie možnosti zmeny druhého odbočenia do Nitrice z cesty I/9 - výjazd Dvorníky
  Prerokovanie v obecnom zastupiteľstve obce Nitrica a požiadanie o výnimku na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Verzia a) výjazd z Dvorník využívať len pre autobusovú dopravu obojsmerne, verzia b) výjazd z Dvorník využívať pre autobusovú dopravu obojsmerne a pre osobné vozidlá iba jednosmerne ako výjazd z obce.

 

OPRAVA ODBOČENIA Z CESTY I/9 DO KAMEŇOLOMU

VESTKAM, s.r.o. a obec Nitrica

 

 • 1
  Dopracovanie projektu opravy odbočenia na poľnú cestu
  Výstavba nájazdov - oblúkov s napojením na cestu I/9
 • 2
  Požiadanie povolenia na opravu obci Nitrica od VESTKAM, s.r.o.
  Po dopracovaní projektu
 • 3
  Podľa dostupných informácií cca 40 vozidiel za deň
  Nákladné vozidlá majú tiež vplyv na bezpečnosť pri Nitrici

 

ŽIADOSŤ O AUDIT DOPRAVNÉHO ZNAČENIA DO DOBY VÝSTAVBY 

požiada Komplex centrum

 • 1
  Návrh na zákaz predchádzania na celom úseku cesty I/9
  S predloženým návrhom s vysvetlením a zdôvodnením nesúhlasil zástupca Krajského dopravného inšpektorátu Trenčín, požadoval nové posúdenie alebo zdôvodnenie zmeny dopravného značenia
 • 2
  Nový audit dopravného značenia
  Na úseku od Nitrianskych Sučian po Horné Vestenice
 • 3
  Verzia a) zabezpečí Slovenská správa ciest zo svojho rozpočtu
  Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
 • 4
  Verzia b) bude sa riešiť možné financovanie inými formami
  V prípade, že sa nezabezpečí financovanie alebo realizácia zo Slovenskej správy ciest
 • 5
  Komplex centrum prerokuje v Správnej rade možnosti podpory zákazu predchádzania
  Písomná podpora od občanov obce Nitrica ako aj od iných občanov písomnou formou, všetkými možnými spôsobmi. Žiadosť o podporu Prezídia policajného zboru SR a iných orgánov verejnej správy, poslancov viacerých orgánov.

 

ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

ODSTRÁNENIE ZNAČKY KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA SMEROM DO TRENČÍNA

 

 

 • 1
  Zmena dopravného značenia
  Zmena v projekte dopravného značenia medzi dvomi križovatkami obce Nitrica
 • 2
  Odstránenie konca zákazu predchádzania a doplnenie plnej čiary
  Doplnenie plnej čiary na ceste smerom z Prievidze do Trenčína, vodorovné dopravné značenie
 • 3
  Ponechanie možnosti predchádzania smerom z Trenčína do Prievidze
  Praktické skúsenosti s jazdou pri Nitrici, poznatky od niektorých občanov má Komplex centrum aj k tejto verzii riešenia. Pri výjazde z obce Nitrica smerom do Trenčína a náhlom predbiehaní vozidiel smerom z Trenčína do Prievidze, taktiež bola kolízia vozidiel.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

SLABŠIA PREMÁVKA  VOZIDIEL PRI NITRICI

ZOSTATKY VOZIDIEL PO NEHODÁCH VEDĽA CESTY I/9...

POTREBNÉ JE UROBIŤ VŠETKO, ČO SA DÁ, ABY NEPRIBÚDALI ĎALŠIE NEHODY S TRAGICKÝMI NÁSLEDKAMI PRE ĽUDÍ.

NA ZAMYSLENIE, PRE KAŽDÉHO ! ...

... ABY SME MALI ČISTÉ SVEDOMIE.

O CESTÁCH PRI NITRICI DŇA 24. JÚNA 2019

ĎALŠIA SMRTEĽNÁ NEHODA. ŽIAĽ.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

KRAJŠÍ POHĽAD NA ÚSEK PRI NITRICI OD KOLIBY SOLEC 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ZAUJÍMAVÝ KAMEŇOLOM PRI NITRICI SO ŠPECIÁLNOU KVALITOU DODÁVA MATERIÁL DO VÝZNAMNÝCH STAVEBNÝCH A VÝROBNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

AKO SKVALITNIŤ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

V REGIÓNOCH SLOVENSKA

 • Legislatívne postupy
 • Aktivity
 • Pripravované podujatia
 • Odborná spolupráca