Závery zo stretnutia v Nitrici dňa 03.09.2020 k havarijnému napojeniu štátnej cesty I/9 do kameňolomu a Koliby Solec

Z Á V E R Y   Z O   S T R E T N U T I A

 v dome kultúry v Nitrici dňa 03.09.2020 k havarijnému napojeniu štátnej cesty I/9 do kameňolomu, Koliby Solec a rodinnému domu po vzájomnej konzultácii a dohode zúčastnených strán, so zapracovaním aj následných pripomienok a súvisiacich postupov v konaní s orgánmi verejnej správy v oblasti pozemných komunikácií:
 1. Zabezpečí sa dôsledná aplikácia opatrení z protokolu zo štátneho odborného dozoru (ďalej ŠOD) zo dňa 22.06.2020 č. 2/2020, Č. spisu OU-TN-OCDPK-2020-019877-003/MAR, ktorý realizoval zástupca Okresného úradu Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ing. Pavel Marek a mjr. Ing. Martin Sládeček, dopravný inžinier, Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ, VESTKAM, s.r.o.

a) Zamedzenie nanášanie štrkovej hmoty na cestu I/9 formou nanesenia pevnej hmoty k napojeniu na I/9 do 11.09.2020

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ, VESTKAM, s.r.o.

b) Oprava verejnej účelovej komunikácie s kvalitnou realizáciou v dĺžke minimálne 20 metrov od cesty I/9 a opravou napájacích oblúkov na I/9 bezodkladne v súčinnosti Slovenská správa ciest, IVSC Žilina

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ, VESTKAM, s.r.o.        Termín do 30.09.2020

       2. Zabezpečenie pravidelného zametania napojenia na štátnu cestu do doby opravy s pevnou hmotou podľa potreby

 Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: od 03.09.2020 priebežne

Zodpovedný: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica

v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom PZ v Prievidzi, ktoré zabezpečí po dohode hliadku k regulovaniu dopravy na I/9

 1. Dopracovanie projektu na realizáciu opravy napojenia vrátane dopravného značenia počas opravy verejnej účelovej komunikácie podľa protokolov z výkonu ŠOD z roku 2018 a 2020

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: bezodkladne

 1. Podanie žiadosti ostanovisko pre Slovenskú správu ciest, IVSC Žilina k podmienkam opravy napojenia cesty I/9 a verejnej účelovej komunikácie

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: bezodkladne 

 1. Zabezpečenie stanoviska od Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina k podmienkam opravy napojenia cesty I/9 a verejnej účelovej komunikácie

Zodpovedný: Dezider Szabó, SSC IVSC Žilina

Termín: bezodkladne po doručení žiadosti od VESTKAM, s.r.o.

 1. Podanie žiadosti o stanovisko k dopravnému značeniu počas  opravy napojenia cesty I/9 a verejnej účelovej komunikácie na Krajské riaditeľstvo policajného zboru,  Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: bezodkladne

 1. Podanie žiadosti ostanovisko kdopravnému značeniu počas  opravy napojenia cesty I/9 a verejnej účelovej komunikácie na Okresné riaditeľstvo policajného zboru,  Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: bezodkladne

 1. Vydanie stanoviska kdopravnému značeniu počas opravy napojenia cesty I/9 a verejnej účelovej komunikácie od Okresného riaditeľstva policajného zboru,  Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi

Zodpovedný: kpt. Ing. Rastislav Preťo, ORPZ ODI Prievidza        Termín: bezodkladne pod doručení od VESTKAM, s.r.o.

 1. Podanie žiadosti o určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 počas opravy verejnej účelovej komunikácie na Okresný úrad Trenčín

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: bezodkladne po doručení potrebných stanovísk 

 1. Určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 počas opravy verejnej účelovej komunikácie

Zodpovedný: Ing. Pavel Marek, Okresný úrad Trenčín

Termín: bezodkladne po doručení žiadosti a požadovaných príloh od VESTKAM, s.r.o.

 1. Postup podľa súhlasu k oprave havarijného stavu verejnej účelovej komunikácie k ceste I/9 v súlade so stanoviskom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi, číslo: ORPZ-PD-ODI-24-040/2020 zo dňa 17.07.2020, ktorý vydal plk. JUDr. Ivan Šikula, riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.

Zodpovedný: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica 

 1. Podanie žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trvalého* (dočasného) vjazdu* ((pripojenie miestnej* (účelovej*) komunikácie)) na cestu I/9 pre Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: bezodkladne po doručení požadovaných príloh

 1. Vydanie povolenia na zriadenie trvalého* (dočasného) vjazdu* ((pripojenie miestnej* (účelovej*) komunikácie)) na cestu I/9 pre Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Zodpovedný: Ing. Pavel Marek, Okresný úrad Trenčín

Termín: bezodkladne po doručení žiadosti a požadovaných príloh od VESTKAM, s.r.o.

 1. Podanie žiadosti o stavebné povolenie alebo oznámenie drobnej stavby na Obecný úrad Nitrica k oprave napojenia verejnej účelovej komunikácie na cestu I/9

Zodpovedný: Martin Palcút, konateľ VESTKAM, s.r.o.                   Termín: bezodkladne 

 1. Vydanie stavebného povolenia alebo stanoviska k drobnej stavbe od Obecného úradu Nitrica k oprave napojenia verejnej účelovej komunikácie na I/9

Zodpovedný: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica

Termín: bezodkladne po doručení od VESTKAM, s.r.o.

 1. Spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie dopravného značenia vypracovanú odborne spôsobilou osobou na ceste I/9 z posledného spracovaného projektu, ktorý má k dispozícii Slovenská správa ciest IVSC Žilina, s doplnením:

 a) odstránenie dopravnej značky „Koniec zákazu predchádzania“ medzi dvomi križovatkami do obce Nitrica, ktoré bolo odsúhlasené na rokovaní v roku 2019, resp. umiestnenie dopravných značiek zakazujúcich predchádzanie v medzi križovatkovom úseku

 b) umiestnenie dopravnej značky pred priesečnou križovatkou v smere jazdy od Prievidze na Trenčín s upozornením na úsek častých dopravných nehôd

 c) umiestnenie výstražných svetiel nad dopravné značky zákaz predchádzania pred priesečnou križovatkou v obidvoch smeroch jazdy a na oboch stranách cesty I/9

Zodpovedný: Dezider Szabó, SSC IVSC Žilina

Termín: bezodkladne po stretnutí, resp. po doručení záverov zo stretnutia

 1. Podanie žiadosti ostanovisko kdopravnému značeniu na ceste I/9 na Krajské riaditeľstvo policajného zboru,  Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne

Zodpovedný: Dezider Szabó, SSC IVSC Žilina

Termín: bezodkladne po spracovaní projektu dopravného značenia

 1. Určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 podľa nového projektu

Zodpovedný: Ing. Pavel Marek, Okresný úrad Trenčín

Termín: bezodkladne po doručení žiadosti a požadovaných príloh od SSC IVSC Žilina

 1. Umiestnenie trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/9 podľa nového projektu dopravného značenia

Zodpovedný: Dezider Szabó, SSC IVSC Žilina

Termín: bezodkladne po doručení určenia dopravných značiek od Okresného úradu Trenčín

 1. Doplnenie podania na Okresnú prokuratúru v Prievidzi podľa listu pre Komplex centrum doručený od Okresnej prokuratúry v Prievidzi

Zodpovedný: Ing, Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum    Termín: do 12.09.2020 

 1. Podpora riešení v kompetencii Slovenskej správy ciest od poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, na Ministerstve dopravy a výstavby SR a Generálnom riaditeľstve Slovenskej správy ciest Bratislava

Zodpovedný: Ing, Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum    Termín: do 30.09.2020

 1. Výkon štátneho odborného dozoru obcou Nitrica k prašnosti verejnej účelovej komunikácie ku kameňolomu so zameraním aj na legislatívu k ochrane ovzdušia, zákon o ovzduší a súvisiace predpisy, písomné prijatie opatrení a ich dôsledná kontrola

Zodpovedný: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica             Termín: do 30.09.2020 

 1. Telefonické informácie a konzultácia k žiadosti o dotáciu z úradu vlády SR na verejnú účelovú komunikáciu a jej následná príprava

Zodpovedný: Ing, Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum

Zodpovedný: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica

Termín: do 30.09.2020 a následne podľa rokovania a informácií z úradu vlády SR

 1. Podpora urýchlenia projektovej prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku: D1 – Trenčín – Nováky – Žiar nad Hronom, ako cesty medzinárodného významu s napojením na Českú republiku. Cieľom je zvýšenie rýchlosti a bezpečnosti na cestách vrátane úseku cesty pri obci Nitrica s elimináciou čelných zrážok vozidiel na R2, na ústredných orgánoch štátnej správy v Slovenskej republike  a v Českej republike.

Zodpovedný: Ing, Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum a ďalšie osoby podľa kompetencií s možnou písomnou formou, ako aj s možnou organizáciou podujatí k podpore urýchlenia prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R2

Termín: 1. list do 30.09. 2020, ďalšie aktivity v roku 2020 a v ďalších obdobiach

Závery sú spracované v záujme vzájomnej informovanosti a spolupráce orgánov verejnej správy, samosprávy, podnikateľských subjektov, občianskych združení a občanov k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/9 v súlade s koncepciou rozvoja občianskej spoločnosti v Slovenskej republike.

Občianske združenie Komplex centrum rešpektuje zákonné kompetencie orgánov verejnej správy a ich personálne kompetencie.

 

Spracoval: 11.09.2020

 Ing. Vladimír Šimko, predseda, Komplex centrum

Bod č. 20 splnený, doplnenie podania na Okresnú prokuratúru v Prievidzi bolo podané dňa 12.09.2020 v požadovanom termíne do 10 dní od prevzatia výzvy na pošte. Pre istotu, pretože dve zodpovedné osoby nekonajú ako by mali, napriek jasnému vysvetleniu, písomným opatreniam od Okresného úradu v Trenčíne a diskusii na stretnutí.

Na stretnutí som sa vyjadril, že na verejnom stretnutí v Nitrici sa viac nebudem zúčastňovať a rozčuľovať sa. Stresy sú nezdravé…

Na záver zatiaľ:

Kompetentné osoby a zodpovedné osoby, ktoré doteraz nekonali by sa mali aspoň modliť, aby sa v mieste križovatky nestala nehoda z dôvodu štrku na ceste I/9 v mieste križovatky s cestou do kameňolomu…

Fotografie: 12.09.2020, názor nech si urobí každý sám…

Opatrenie z protokolu zo štátneho odborného dozoru (ďalej ŠOD) zo dňa 22.06.2020 č. 2/2020, Č. spisu OU-TN-OCDPK-2020-019877-003/MAR, ktorý realizoval zástupca Okresného úradu Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ing. Pavel Marek a mjr. Ing. Martin Sládeček, dopravný inžinier, Krajské riaditeľstvo policajného zboru,  Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne:

„7.3. v mieste styku účelovej komunikácie na cestu I/9 je potrebné opraviť závady – výtlky na kryte vozovky účelovej komunikácie a prepadnutie vozovky a krajnice účelovej komunikácie pri výjazde na cestu I/9 na obidva smery. Výtlky, vozovka a krajnica účelovej komunikácie pri výjazde na cestu I/9 na obidva smery sú v súčasnej dobe vyspravené drvou, ktorá sa pri jej prejazde vozidlami uvoľňuje a následne spôsobuje znečisťovanie vozovky cesty I/9. Je potrebné zabezpečiť realizáciu bezprašného spevnenia krytu účelovej komunikácie na vzdialenosť min. 20 m od cesty I/9.“

Termín bol stanovený do 31.08.2020, predĺžený z dôvodu prevzatia poštou, pôvodný termín bol 31.07.2020. Pôvodný protokol je z roku 2018… času bolo DOSŤ ! Ostatné sú nezodpovedné výhovorky…

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov