Sťažnosť k dopravnému značeniu na ceste I/9 pri obci Nitrica

 

Odbor dopravnej polície Prezídium Policajného zboru v Bratislave, Račianska 45, 812 72 Bratislava

V Prievidzi 05.07.2020   Evidenčné číslo: KC-01072020

Vec: 

Odstránenie dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica – koniec zákazu predchádzania, záväzné stanovisko a dopravné značenie na ceste I/9 pri Nitrici

– sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vo veci riešenia dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica som podal za občianske združenie Komplex centrum k odstráneniu dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica – koniec zákazu predchádzania – žiadosť o záväzné stanovisko k určeniu dopravného značenia na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín listom Evidenčné číslo: KC-01102019, zo dňa 18.10.2019. V našej žiadosti je uvedených aj zdôvodnenie s 8 bodmi.  Záväzné stanovisko nám bolo doručené listom č. KRPZ-TN-KDI-174-018/2019 zo dňa 14.11.2019, ktoré podpísal plk. Mgr. Slavomír K. ( poznámka: v liste je celé priezvisko) , riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a vybavil ho mjr. Ing. Martin S. ( v liste je celé priezvisko) . Oba uvedené listy Vám zasielam v prílohe sťažnosti a tvoria nedeliteľnú súčasť tejto sťažnosti.

Vzhľadom k tomu, že na štátnej ceste I/9 na úseku cesty pri obci Nitrica, je viac ako 30 usmrtených osôb za niekoľko rokov, (posledná nehoda s usmrtením vodiča kamiónu dňa 01.07.2020 sa vyšetruje) podľa môjho názoru a názoru viacerých osôb, najmä  podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, s ktorými konzultujem tému dopravného značenia, principiálne by mali štátne orgány Slovenskej republiky zabezpečiť v maximálne možnej miere aj dopravným značením najmä bezpečnosť cestnej premávky na úseku cesty I/9 pri obci Nitrica aj v „netradičnom“ prevedení. Je mi jasné, že ľudský faktor a stav celej štátnej cesty I/9 v úseku D1 – Trenčín – Nováky, ktorá je v rozpore v príslušnými normami, vplýva na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky aj na úsek pri obci Nitrica.

V záujme zabezpečenia zlepšenia dopravného značenia na úseku I/9 pri obci Nitrica podávam sťažnosť podľa § 3 odst. (1) písmeno a), písmeno b) a nasledovných ustanovení zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,

k záväznému stanovisku k odstráneniu dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica – koniec zákazu predchádzania a dopravnému značeniu na ceste I/9, spracované Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne.

     Podľa zákona o sťažnostiach § 3 (1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov,

sa domáham ako predseda občianskeho združenia pre svojich členov a ako vodič v cestnej premávke jazdiaci na úseku I/9 pri obci Nitrica aj pre seba a ďalších cca 20 000 vodičov jazdiacich mesačne, čo je cca 240 000 vodičov ročne, zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky dopravným značením na úseku I/9 pri obci Nitrica.

 Pripomínam, že aj v Ústave Slovenskej republiky sú definované určité ustanovenia k právam občanov.

Niečo je aj v základných ľudských právach…

 K problematike dopravného značenia ďalej uvádzam nasledovné skutočnosti:

1.Predmetná značka č. B 29b ( Koniec zákazu predchádzania) sa nenachádza v projektovej dokumentácii „I/9 Mníchova Lehota – hr. kr. BB – zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji“, ktoré mám k dispozícii, čo považujem ja, ako aj niektorí odborníci na dopravné značenie, za závažnú chybu a zvláštnu skutočnosť.

Argument na schválenie bol aj taký, že projekt spracovala odborne spôsobilá osoba osoba, ktorá má oprávnenie na spracovanie projektov dopravného značenia s “ okrúhlou pečiatkou“…

2. Súčasné dopravné značenie pred križovatkou do Nitrice na cestu III/1771 smerom od Novák je otázne, či je postačujúca vzdialenosť dopravných značiek pre nákladné vozidlá (dopravná značka č. B 31 a – Najvyššia dovolená rýchlosť – 70 km/h) , ktoré musia zastaviť aj plne naložené vozidlá s niekoľkotonovou celkovou hmotnosťou vozidla za vozidlom alebo kolónou vozidiel ( bežne cca 3 – 5 vozidiel) , ktoré stoja na ceste I/9 pri odbočovaní len jedného vozidla vľavo na cestu III/1171. Potrebné je zohľadniť brzdné dráhy nákladných vozidiel.

 K záväznému stanovisku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, zo dňa 14.11. 2019 v texte k bodom:

K bodu 1 – bodu 3:

Zákonná definícia je jedna vec a to, čo sa deje na úseku I/9 pri obci Nitrica je vec druhá. Viackrát som bol pozorovateľ ako účastník premávky a ako pozorovateľ od Koliby Solec. V stanovisku sa neuvádza nič o kolónach, ktoré reálne vznikajú na ceste I/9 pri odbočovaní na III/1771 a do kameňolomu a Kolibe Solec od Novák, ktoré by sa mali zohľadniť pri riešení dopravného značenia vrátane riešenia možnosti predchádzania.

K bodu 4:

Výjazd vozidiel kameňolom vplýva na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ktoré spomalia plynulosť, v súčasnosti ich jazdí do kameňolomu podľa našich informácií nad 50 za deň. Pripomínam, že smerom od Trenčína je značenie „ výjazd vozidiel kameňolomu“ a smerom od Novák nie je. Nevidím v tom logiku ja aj iné osoby. Ak by značenie bolo, mohli by vodiči jazdiť pravdepodobne o niečo opatrnejšie, považujem to za dôležitú informáciu pre nich smerom od Novák do Trenčína.

K bodu 5 a 6:

Dopravná značka č. A 33 (Nehoda) + č. E 12 (Dodatková tabuľka s textom – „Úsek častých dopraných nehôd“ ) + č. E 4 (Dĺžka úseku alebo platnosti – „4,1 km“ ) by mala byť podľa môjho názoru aj na začiatku rovného úseku pri obci Nitrica od Novák. Vzdialenosť umiestnenia cca 3 – 4 km je veľká a úsek je smerom od Trenčína označený aj týmito značkami. Zdá sa to nelogické, že v jednom smere sú uvedené značky a v druhom až taká veľká vzdialenosť za Novákmi pred nehodovým úsekom na I/9 pri Nitrici.

K bodu 7:

Nemal som na mysli dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v októbri 2017, pri ktorej zahynulo 8 ľudí. To bola posledná „kvapka“ a skutočnosť je taká, že som 1 týždeň predtým upozorňoval na nehodový úsek a zahynula nášmu bývalému členovi Komplex centrum Petrovi P. ( poznámka: v liste je celé priezvisko) neter z Novák. Sľúbil som, že urobím všetko, čo sa dá, aby sa stav cesty pri Nitrici zlepšil, ako aj bývalému starostovi obce Nitrica Miroslavovi Beňadikovi a slovo plním.

 Informujem Vás, že zahynuli pri Nitrici aj títo ľudia, nie sú to LEN čísla v štatistike:

– môj bývalý spolužiak zo SPŠ Handlová

– osobne známy verejne aktívny pán z Horných Vesteníc

– priateľkina rodina, mladý pán a mladá dáma, ktorí si išli kúpiť svadobné prstienky a zahynuli na ceste I/9 pri Nitrici

– priateľkin spolužiak zo strednej školy, ktorý zahynul v mieste križovatky I/9 na III/1771

a trvalo viac ako 20 – 30 rokov, pokiaľ sa cesta opravila na základe nášho podnetu

           Na obecnom úrade na matrike v Nitrici má úmrtný list cca 30 ľudí, čo ani vraj nemá Polícia Slovenskej republiky evidované toľko úmrtí, podľa telefonického vyjadrenia z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi.

K bodu 8 a záver:

Na zváženie je zákaz predchádzania s dodatkovou tabuľou napríklad „ traktory predchádzať dovolené“ a vodorovné dopravné značenie so zákazom predchádzania.

          Vážime si list Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trenčíne z roku 2017, v ktorom sa poukazuje na nesúlad s normou k šírke cesty I/9, ako aj všetky podporné listy k vybudovaniu rýchlostnej komunikácie R2, ktorej význam je spochybňovaný iným občianskym združením bez zástupcov Hornej Nitry za účasti zrejme NDS, čo budem naďalej komunikovať podľa mojich časových možností.

Ďalšie súvisiace návrhy:

Ďalej uvádzam k ďalšej dopravnej značke na I/9 „ koniec zákazu predchádzania“ – medzi dvomi križovatkami. Súhlas s odstránením tejto dopravnej značky vyjadrili všetci prítomní na rokovaní začiatkom roku 2019 !, na ktorom boli aj zástupcovia KR PZ  v Trenčíne.

Dňa 05. februára 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov kompetentných orgánov, ktoré organizoval starosta obce Nitrica Ing. Miroslav Jemala. Na uvedenom stretnutí nebol pozvaný zástupca Komplex centrum, preto sme dňa 13.02.2020 požiadali o informácie starostu obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám k uvedenému stretnutiu s viacerými otázkami a prijatým záverom. Z listu vyplýva, že sa táto značka bude riešiť v novej projektovej dokumentácii k dopravnému značeniu. Uvedené posúvanie termínov odstránenia dopravnej značky, ktorá následne umožňuje predchádzať do druhej križovatky s odbočením do Nitrice smerom od Novák považujem za vrcholne nezodpovedné ! Čaká sa na ďalšiu smrteľnú nehodu ?  Bude zodpovedný LEN vodič ?

 Určenie dopravného značenia Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií so súhlasom KR PZ Trenčín a následné odstránenie by mala realizovať SSC Žilina v rámci bežnej údržby. Žiadam vás o stanovisko  a prijatie opatrení aj k tejto skutočnosti, v čo najkratšom termíne. Ak bude potrebné, podáme písomnú žiadosť o záväzné stanovisko na Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne samostatne.    

K dopravnému značeniu na I/9 pri obci Nitrica na záver:

 1. Navrhujeme umiestniť na štátnu cestu I/9 pri Nitrici aj svetelnú signalizáciu s meraním rýchlosti vozidiel a svetelnou informáciou po prekročení rýchlosti, ako je to bežne v obciach a mestách. Podľa názoru odborníkov je to možné aj na štátnej ceste I. triedy mimo obce, aj keď je to netradičné, avšak nehodový úsek pri obci Nitrica by si to zaslúžil.
 2. Budeme žiadať nový projekt dopravného značenia podľa zákona podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupek informáciám k nezávislému posúdeniu, vzhľadom k tomu, že po praktických skúsenostiach nemáme dôveru v postupoch k dopravnému značeniu na ceste I/9 pri obci Nitrica.

          Stav napojenia na cestu I/9 smerom ku kameňolomu a Kolibe Solec  nespĺňa podľa nášho názoru požiadavky a kritériá na bezpečnosť cestnej premávky a je riziko vzniku dopravných nehôd s možnými následkami na zdraví a živote osôb. Napriek výkonu štátneho odborného dozoru v roku 2018 ! sa stav zlepšil len opravou cesty bez opravy „oblúkov“  napojenia na cestu I/9. K veci bolo podané aj trestné oznámenie k postupu osoby zo SSC Žilina. Súčasný stav je znovu nevyhovujúci a argument, že sa budú budovať v roku 2021 – 2022 odbočovacie pruhy na ceste I/9 považujem za nedostatočný, pretože je potrebné riešiť aj krátkodobé opatrenia do doby výstavby tak, ako to realizoval Trenčiansky samosprávny kraj a jeho SC TSK v roku 2018 a v roku 2019 zodpovedným prístupom a konaním na ceste III/1771, ktorú má v kompetencii.

Vo veci bola podaná sťažnosť a sťažnosť proti zamietnutiu sťažnosti Okresným úradom Trenčín na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako aj predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi a viacerým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V súčasnosti čakáme na vyjadrenie k sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti od Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Podanie podnetu na Okresnú prokuratúru v Žiline bolo zamietnuté z dôvodu, že zriaďovateľom SSC Žilina je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Postup obce Nitrica k ceste do kameňolomu a Kolibe Solec nám písomne nebol doručený žiadny. Cesta je navyše prašná zrejme v rozpore s príslušnými predpismi o životnom prostredí, čo budú riešiť iné osoby písomne.

          Dovoľujeme si Vás požiadať o dôkladné preverenie  celej veci a prijatia urýchlených opatrení podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

          Za vybavenie ďakujem.

 S pozdravom

Ing. Vladimír Šimko, predseda, Komplex centrum

Prílohy:

 1. List Komplex centrum zo dňa 18.10.2019 – žiadosť o záväzné stanovisko KR PZ v Trenčíne
 2. List od Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne zo dňa 14.11.2019 – stanovisko

Na vedomie:

 1. MUDr. Anna Záborská, poslankyňa NR SR
 2. JUDr. Petra Hajšelová, poslankyňa NR SR
 3. Ing. Miroslav Žiak, poslanec NR SR
 4. JUDr. Bc. Miloš Svrček, PhD. LL.M. , poslanec NR SR
 5. Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky
 6. Ing. Roman Mikulec, MSc., minister, Ministerstvo vnútra SR
 7. Ing. Andrej Doležal, minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 8. JUDr. Ing. Jozef Stopka, prednosta, Okresný úrad Trenčín
 9. plk. Mgr. Slavomír Kučera, riaditeľ, Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
 10. Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica
 11. JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD, generálna riaditeľka, Slovenská správa ciest
 12. Žaneta Gajdošová, Koliba Solec, Diviacka Nová Ves
 13. Členovia a partneri Komplex centrum

Pred rovným úsekom na ceste I/9 pri obci Nitrica je táto dopravná značka, preto sme navrhli „lacné riešenie“,  odstránenie ďalšej dopravnej značky. Konečné riešenie sa pripravuje so schválením celého projektu dopravného značenia.

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov