Konanie vo veci napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie – 20.08.2020

Zaslaný e-mail 20.08. 2020 o 06.03 hod. od občianskeho združenia Komplex centrum, na vysvetlenie môjho konania som spracoval tento článok.

Vec:

Konanie vo veci napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie
ku kameňolomu, reštaurácii, rodinnému domu po protokole zo štátneho odborného
dozoru z roku 2018
– podnet a žiadosť o bezodkladné konanie

Na základe mojej osobnej miestnej obhliadky napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie ku kameňolomu, reštaurácii Koliba Solec a rodinnému domu dňa 19.08.2020 konštatujem, že sa na mieste napojenia,

na cestu I/9 sa nachádza asfaltovo-štrková sypká hmota.

Tento stav považujem za nebezpečný pre bezpečnosť cestnej premávky s rizikom tragickej dopravnej nehody na ceste I/9.

Žiadam Vás o bezodkladné konanie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,

ako aj ďalších zákonov podľa rozsahu Vašich kompetencií.

Žiadam Vás o realizáciu nasledovných postupov dňa 20.08.2020 do 12.00 hod.:

– realizáciu miestnej obhliadky a zápisu o stave Okresným riaditeľstvo policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi s vyhotovením fotografií

– odstránenie asfaltovo-štrkovej sypkej hmoty v mieste napojenia na cestu I/9 a verejnej účelovej komunikácie

Slovenskou správou ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, s následnou refundáciou nákladov spoločnosti

VESTKAM, s.r.o.
č. 307
972 22 Horné Vestenice

IČO: 36 329 398

V prípade nezabezpečenia odstránenia uvedenej asfaltovo-štrkovej sypkej hmoty, požadujem súčinnosť Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi formou regulácie dopravy s tým, že zabezpečím osobne odstránenie nebezpečnej hmoty dňa 20.08.2020 

v čase predbežne od 13.00 hod. do 14.00 hod. 

podľa môjho zdravotného stavu.

Lopatu a metlu zabezpečím a doručím v tomto prípade osobne.

Keďže po mojom príchode dňa 20.08.2020 cca o 13.30 hod. bola len nanesená vrstva nestabilného materiálu vo výtlkoch a na oblúkoch, tak som musel pozametať  asfaltovo – štrkovú vrstvu s kamienkami do cca 1 cm až 2 cm na spojení cesty I/9 a cesty do kameňolomu, Koliby Solec a rodinnému domu osobne.

Rozdiel – horná fotografia : Pozametané vľavo a nepozametané vpravo…

Pred príchodom na miesto budem kontaktovať  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi.

Keďže som 20.08.2020 v dopoludňajších hodinách telefonoval na sekretariát riaditeľa OR PZ v Prievidzi a cca 20 minút so zástupcom Okresného dopravného inšpektorátu, s ktorým sme sa vo viacerých veciach zhodli a písomne konali k našim návrhom na riešenia, ktoré boli zaslané aj na Obecný úrad Nitrica, tak som na mieste už políciu nevolal a nezdržoval vodičov na ceste I/9, jazdilo ich dosť veľa…

Podnet na Generálnu prokuratúru SR bol zaslaný dňa 19.08.2020 poštou doporučene, 11 strán a 17 príloh ku konaniam od roku 2017 k cestám pri obci Nitrica.

Na vedomie bol podnet zaslaný Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.

Večer poštou doporučene aj na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Za spoluprácu vopred ďakujem.

S úctou

Ing. Vladimír Šimko, predseda, Komplex centrum

Zaslané e-mailom dňa 20.08.2020 o 06.03 hod.  s prípravou a analýzou od cca 04. 30 hod.

Doručí sa:

 1. plk. JUDr. Ivan ŠIKULA, riaditeľ, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi
 2. PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
 1. Generálna prokuratúra SR

 Na vedomie:

 1. MUDr. Anna Záborská, poslankyňa NR SR
 2. JUDr. Petra Hajšelová, poslankyňa NR SR
 3. Ing. Miroslav Žiak, poslanec NR SR
 4. JUDr. Bc. Miloš Svrček, PhD. LL.M. , poslanec NR SR
 5. Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky
 6. Ing. Roman Mikulec, MSc., minister, Ministerstvo vnútra SR
 7. Ing. Andrej Doležal, minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 8. JUDr. Ing. Jozef Stopka, prednosta, Okresný úrad Trenčín
 9. plk. Mgr. Slavomír Kučera, riaditeľ, Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne
 10. JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD, generálna riaditeľka, Slovenská správa ciest
 11. Žaneta Gajdošová, Koliba Solec, Diviacka Nová Ves
 12. Členovia a partneri Komplex centrum

K zametaniu štrku a kamienkov v hrúbke cca 1-2 centimetre pri štátnej ceste I/9 s premávku cca 20 000 vozidiel za mesiac, mám jeden príbeh na zamyslenie a možno pochopenie:

Išli sme do Bratislavy osobným vozidlom minulý rok. Pred Trenčínom som zastavil na parkovisku na čerpacej stanici Slovnaft.

Za pár minút zaparkovalo vedľa mňa osobné vozidlo, malo rozbité predné sklo. Z auta vystúpila rodina, manželia a dve deti, vo vozidle boli črepiny rozbitého skla… Dôvod rozbitia bol, že nákladné vozidlo, ktoré stretli na ceste, po ktorej som išiel tiež o pár minút skôr, spôsobilo náhodným kamienkom rozbitie čelného skla na vozidle.

Ak sa to stane vodičovi, ktorí môže následne nezvládnuť vedenie vozidla a napríklad čelne narazí do protiidúceho vozidla, osobného vozidla alebo nákladného vozidla naloženého tovarom s hmotnosťou niekoľko ton, jazdiacim rýchlosťou cca 80 km / hod. tak…🤔🤔🤔

Skôr než si bude niekto dávať otázky, či som blázon, alebo psychicky chorý človek, nech sa zamyslí…

Informácie o právnych súvislostiach s cestným zákonom a trestným zákonom mám, článok spracujem.

Zámerné uloženie asfaltovo – štrkovej sypkej hmoty v TESNEJ BLÍZKOSTI cesty I/9 … podozrenie zo spáchania trestného činu ?

 

Čo predchádzalo môjmu „NETRADIČNÉMU KONANIU“?

Na základe oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti od Ministerstva dopravy a výstavby SR, Odboru štátneho dozoru, dohľadu bol pripravovaný podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorý bol podaný dňa 19.08.2020. Neboli k sťažnosti prijaté uvedeným odborom „ŽIADNE INÉ“ opatrenia, okrem štátneho odborného dozoru a opatrenie k zaškoleniu pracovníka Okresného úradu Trenčín k zákonu o sťažnostiach…  Následne som uskutočnil vo večerných hodinách miestnu obhliadku, aký je skutkový stav, mal som telefonické informácie, že stav nie je dobrý, čo sa potvrdilo, napojenie na cestu I/9 bolo v horšom stave ako pred pár týždňami.

Dňa 20.08.2020 o 12.34 hod. nám bol doručený e-mail od kancelárie generálneho riaditeľa SSC Bratislava:

Dobrý deň,

jedná sa o problém na obslužnej komunikácii k lomu Vestkam. Problém riešil aj Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií aj ŠOD.(pripájam prílohy).Dnešného dňa bola prevedená kontrola úseku naším detašovaným pracovníkom z Prievidze za účasti ODI Prievidza, kde bolo konštatované aj zo strany Polície , že cesta I/9 je v poriadku a bolo prikázané  pracovníkom lomu vykonať nápravné opatrenia na prístupovej ceste k lomu (vyčistiť nánosy  a opraviť výtlky).Podľa ich prísľubu by to mali urobiť ešte dnes za prítomnosti hliadky Polície.

Pripájam aj naše stanovisko k napojeniu lomu na cestu I/9 z roku 2016, z ktorého pripomienky boli zahrnuté aj do stavebného povolenia.

Z dokumentov som dostal písomnú informácie, ktoré potvrdili moje predchádzajúce telefonické informácie.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 06.04.2020 zaslal list spoločnosti VESTKAM, s.r.o.

Vec: Účelová komunikácia do kameňolomu VESTKAM,  s.r.o Horné Vestenice – výzva na nápravu

v ktorom uvádza zákonné definície … a následne text: na základe fotografickej dokumentácie zaslanej ORPZ v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát, e-amiloM dňa 03.04.2020, boli na účelovej komunikácie do kameňolomu VESTKAM,  s.r.o. Horné Vestenice, v mieste pripojenia z cesty I/9, cca v km 159,393, v k.ú.: Nitrica, zistené závady – výtlky na kryte vozovky účelovej komunikácie v mieste zjazdu z účelovej komunikácie na cestu I/9 na obidva smery, čím bol z Vašej strany porušený § 3b, § 6, § 9 a § 10 zákona č. 135/1961 Zb. a § 1, § 9, § 14 vyhlášky federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. z 27. marca 1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a to tým, že došlo k poškodeniu miesta pripojenia účelovej komunikácie z cesty I/9 a následne mohlo dochádzať k znečisteniu, poškodeniu cestného pozemku cesty I/9 a k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/9.

Orgán ŠOD podľa § 3c, odst.1, písm. bň zákona č. 135/1961 Zb. v zmysle § 3c ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. Vás

VYZÝVA,

aby ste sa postarali o nápravu a zistené závady – výtlky na kryte vozovky účelovej komunikácie, poškodená vozovka a krajnica účelovej komunikácie v mieste výjazdu z účelovej komunikácie na cestu I/9 na obidva smery, cca v km 159,393, v k.ú. Nitrica, bezodkladne odstránili, najneskôr v termíne do 15.05.2020 a následne priebežne kontrolovali a vykonávali opravu krytu vozovky a krajnice účelovej komunikácie do kameňolomu VESTKAM, s.r.o.  Horné Vestenice do doby začatia stavby “ I/9 Nitrica – križovatka, ktorej realizáciu pripravuje stavebník: SSC, IVSC, M. Rázusa 104 A, 010 01 Žilina.

O odstránení závad s doloženou fotodokumentáciou a prijatých opatreniach Vás orgán ŠOD žiada bezodkladne písomne informovať.

Príloha: 4x foto, na vedomie:

Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Žilina, Obec Nitrica, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Termín 15.05. 2020 nebol spoločnosťou VESTKAM, s.r.o. splnený a tak sa dňa 22.06.2020 uskutočnil štátny odborný dozor (ŠOD) za účasti zástupcov Okresného úradu Trenčín a KRPZ, KDI Trenčín  s protokolom č. 2/2020, ktorý konštatoval v podstate to, čo bolo vo výzve zo dňa 06.04. 2020 a doplnené v bode 7.3 … :

Výtlky, vozovka a krajnica účelovej komunikácie pri výjazde na cestu I/9 na obidva smery sú v súčasnej dobe vyspravené drvou, ktorá sa pri jej prejazde vozidlami uvoľňuje a následne spôsobuje znečisťovanie vozovky cesty I/9. Je potrebné zabezpečiť realizáciu bezprašného spevnenia krytu účelovej komunikácie na vzdialenosť min. 20 m od cesty I/9.

Subjekty zodpovedné za zistené nedostatky: v bode 7.3 – VESTKAM, s.r.o, Horné Vestenice č. 307, 972 23 Horné Vestenice

9. Určenie spôsobu, ktorým sa nariadi subjektom zodpovedným za zistené závady odstránenie závad: Písomne so žiadosťou o vyjadrenie sa subjektov zodpovedných za zistené závady k zisteným závadám a následne bude písomnou formou subjektom zodpovedných za zistené závady nariadené odstránenie zistených závad pod bodmi…. neodkladne najneskôr v termíne do 31.07.2020. 

Podľa telefonickej informácie bol protokol a výzva na vyjadrenie prevzatá neskôr, preto sa dátum predĺžil do 31.08.2020.  Na moju otázku, čo môže konať Okresný úrad Trenčín, som dostal predbežnú odpoveď, že sa predĺži termín o 2 mesiace a potom pokuta. Podľa môjho názoru sa môže škoda na vozidlách čelného skla od kamienkov na ceste a následná dopravná nehoda aj s tragickými následkami môže stať každú minútu: 60 minút x 24 hodín x 31 dní je spolu 44 640 minút za mesiac, za 2 mesiace 87 840 minút… minimálne od apríla 2020 mala obchodná spoločnosť času dosť a ponuka na spoluprácu viacerých subjektov aj betónovou vrstvou nebola akceptovaná. Aplikácia asfaltovej vrstvy v dĺžke 20 m následne… alebo iná technológia…

Podľa § 10 cestného zákona Ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií
(1) Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.
Podľa uvedeného ustanovenia, prípadne iných ustanovení aj iných zákonov, by sa podľa môjho názoru nemali správne orgány „doprosovať “ spoločnosti VESTKAM, s.r.o. Viackrát som telefonoval s konateľom spoločnosti a poznám jeho názory, zámery, sľuby aj určité konania. Realita je však taká,  aká je, predlžovať termíny o ďalšie mesiace alebo čakať na rok 2021 ja vrcholne „NEZODPOVEDNÉ“ !!! Prokuratúra má na vybavenie 2 mesiace… oslovil som aj právnika na konanie aj súdnou cestou alebo inak… To, že predchádzajúci majiteľ a konateľ mal už objednanú spoločnosť na opravu napojenia vrátane oblúkov je iná kapitola. Zástupkyňa SSC Žilina „vyhnala“ realizačnú firmu po mojej pozvánke e-mailom a telefonicky na dohodu o napojení. Vraj, to nebolo podľa technických listov SSC. To, že sa dostával štrk na cestu bolo podľa technických listov ???  Podal som trestné oznámenie v roku 2018. Spoločnosti vznikli náklady navyše cca 400 EUR za zbytočný príchod techniky a pracovníkov realizačnej spoločnosti. Realizovala sa následne neskôr oprava cesty s nanesením asfaltového úseku v sume cca 8 000 EUR na „druhý pokus“ . Bol spracovaný aj návrh na zákaz vjazdu vozidiel nad 10 metrov v roku 2018, čo som tiež pomáhal odvrátiť …
Konal som čo sa dalo, ako som sľúbil písomnou formou, telefonicky a osobne  rokovaniami s kompetentnými.  Sľúbil som, že urobím „VŠETKO“ čo sa dá hlavne Petrovi P. bývalému nášmu členovi, ktorému zomrela na ceste neter. Poznal som aj ďalšie dve osoby, ktoré zahynuli na ceste I/9. Dňa 20.08. 2020 som dodržiaval tento sľub ako „občiansky vzdor“, bolo to s metlou, lopatou, štrkovo-cementovou hmotou s vodou a kelňou…  aj ako „VZDOR“ na konanie orgánov štátnej správy, aby konali s rýchlym vyriešením stavu, ako aj k ceste R2 – Trenčín – Nováky – Žiar nad Hronom a k iným veciam k aplikácii legislatívy v cestnej doprave za viac rokov… o tom inokedy.
Umiestnil som aj pár kelní betónu na bočných stranách mimo ciest, keďže je na napojení stále „nestabilná hmota“, ktorú tam ešte navyše niekto umiestnil dňa 20.08.2020 napriek jasným výzvam z Okresného úradu Trenčín a protolokom z výkonu štátneho odborného dozoru v roku 2020 a 2018
P.S. K Ministerstvu dopravy a výstavby SR a jeho činnosti od roku 2018 vo veci výkonu štátneho odborného dozoru podľa cestného zákona, zatiaľ len toľko:

(4) Ústredné orgány štátnej správy vo veciach dopravy republík v rámci hlavného štátneho odborného dozoru dozerajú, ako orgány a organizácie dodržiavajú ustanovenia zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako sa dodržiavajú rozhodnutia príslušných cestných správnych orgánov, ako sa plnia povinnosti správcov a užívateľov ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií a ako plnia úlohy poverené organizácie. Ak zistia závady, môžu uložiť príslušnému štátnemu odbornému dozoru opatrenia potrebné na ich odstránenie.

… navyše je ministerstvo zriaďovateľom Slovenskej správy ciest, má technické zabezpečenie, právnikov na všetky právne riešenia aj finančné vymáhanie, jednoducho štátne orgány MUSIA zabezpečiť bezpečnú štátnu cestu. To, že sa pripravuje výstavba odbočovacích pruhov na ceste I/9 je vítané, projekt bol však spracovaný aj v roku 2005 … to, že mali byť realizované pred pár rokmi je druhá vec. To, že mala byť už realizovaná rýchlostná cesta R2 je ďalšia vec a neboli by čelné zrážky vodičov… posledná 01.07.2020, pri ktorej zahynul jeden človek.

K cestám pri Nitrici boli oslovení písomne od Komplex centrum 3 predsedovia vlády Slovenskej republiky… od roku 2016. V súčasnosti sa posudzuje ekonomická efektivita rýchlostnej cesty R2, zrejme aj v rámci „Hodnoty za peniaze“. Otázne je, či príslušné občianske združenie s finančnou podporou z Európskej únie, spoluprácou s Ministerstvom dopravy a výstavby SR  a finančnou podporou možných iných zdrojov kalkuluje aj hodnotu ľudského života, pretože sa navrhuje len oprava cesty I/9… o tom tiež inokedy.

 

Celkom na záver:

Orgány miestnej štátnej správy, ústredných orgánov štátnej správy, orgány samosprávy, polície a prokuratúry by mali urobiť všetko pre to, aby nehody na ceste I/9 nevznikali v dôsledku stavu ciest a v maximálnej miere s príslušným dopravným značením.  Posledná nehoda so smrteľným následkom pred križovatkou, kde som konal 20.08.2020, bola dňa 01.07.2020 s čelnou zrážkou vozidiel, pri ktorej bol ľudský faktor…

 

 

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov