K účelovej komunikácii pri Nitrici ku kameňolomu, kolibe a rodinnému domu

Podľa protokolu o výsledku štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami, zo dňa 11.07.2018, bod 7 d): Na účelovej komunikácii je potrebné vykonať opravu krytu vozovky jestvujúcej účelovej komunikácie na dĺžku min 20 m od cesty ( viď Foto č.4 -7). Subjekty zodpovedné za zistené závady: V bode 7 d): obec Nitrica.

Oprava bola realizovaná spoločnosťou VESTKAM, s.r.o. s asfaltovou vrstvou. Vzhľadom k tomu, že  po ceste prechádzajú nákladné vozidlá, cesta je znovu viac mesiacov poškodená s viacerými výtlkmi. Stav cesty má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky najmä osobnými vozidlami z cesty I/9 a výjazdu na cestu I/9. Podľa informácií nie je účelová komunikácia majetko-právne vysporiadaná, avšak podľa protokolu má zodpovednosť obec Nitrica. Aké postupy realizovala obec Nitrica od 11.07.2018 k právnemu doriešeniu účelovej komunikácie nemáme písomné informácie.

 

Kompetencie a zodpovednosť k cestám pri obci Nitrica je rozdelená podľa kategórie ciest. Za cestu I. triedy má zodpovednosť štát, Okresný úrad v Trenčíne, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Slovenská správa ciest. Stanovisko k dopravnému značeniu na ceste I. triedy vydáva Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, pripravuje krajský dopravný inžinier.

Cesty III. triedy má v kompetencii Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý po podnete Komplex centrum konal rýchlo a zodpovedne.

Prvú opravu zabezpečil do cca 2 mesiacov, miestna obhliadka za pár dní a väčšiu opravu za cca rok. Po vyše 20-tich rokoch aj od tragickej nehody v mieste odbočenia do Prievidze, podľa mojich informácií.

Výsledok je na fotografii.

 

Verejnú účelovú komunikáciu, na ktorej je vlastníkom aj Slovenský pozemkový fond by mala riešiť obec Nitrica. Napojenie ciest je zodpovednosťou viacerých orgánov v ich súčinnosti a koordinácii postupov. Súčinnosť podnikateľských subjektov je vecou dohody.

 

V návrhoch postupov k cestám pri Nitrici  – v bode 4 je návrh pre orgány obce Nitrica:

  1. Schváliť územný plán obce Nitrica a pasport miestnych a verejných účelových komunikácií obecným zastupiteľstvom obce Nitrica a starostom obce Nitrica Ing. Miroslavom Jemalom.

 

Tento bod sa týka cesty do Kameňolomu, Koliby Solec a k rodinnému domu a ako aj prístup vlastníkov k pozemkom. Nemám všetky informácie k dispozícii, avšak očakávam bezodkladné konanie  vo veci, ak ešte nebolo začaté doriešenie verejnej účelovej  komunikácie podľa zákona  č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komukáciách v znení neskorších predpisov (cestného zákona).

 

Keďže zodpovednosť za cesty je rozdelená, tak po viacerých osobných rokovania so starostom obce Ing. Miroslavom Jemalom, telefonátoch a e-mailoch bol zaslaný e-mail aj členom Obecného zastupiteľstva v Nitrici, ktoré má podľa zákona o obecnom zriadení určité kompetencie k územnému plánu obce, majetku obce a rozpočtu:

  1. Ing. Jozef Berec
  2. Mgr. Petra Chymová
  3. Matúš Humaj
  4. Ivan Chrenko
  5. Štefan Hank
  6. Daniel Jaško
  7. Ing. Marek Bako
  8. Martin Minarovič
  9. PaedDr. Magdaléna Juríková

 Nemajú kompetencie LEN štátne orgány a vláda Slovenskej republiky, ako sa komunikuje na sociálnych sieťach …

Samozrejme názory môžu byť rôzne, avšak zákon je zákon. Ak je cesta desaťročia nedoriešená CELKOM po právnej stránke, tak sa malo konať. Na rozšírenie účelovej komunikácie s napojením v oblúkoch na štátnu cestu I/9 je potrebné stavebné povolenie a to je  na iný článok…

Zákon  č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov