Autor Vladimír Šimko

O autorovi

Závery zo stretnutia v Nitrici dňa 03.09.2020 k havarijnému napojeniu štátnej cesty I/9 do kameňolomu a Koliby Solec

Z Á V E R Y   Z O   S T R E T N U T I A  v dome kultúry v Nitrici dňa 03.09.2020 k havarijnému napojeniu štátnej cesty I/9 do kameňolomu, Koliby Solec a rodinnému domu po vzájomnej konzultácii...

Celý článok

Konanie vo veci napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie – 20.08.2020

Zaslaný e-mail 20.08. 2020 o 06.03 hod. od občianskeho združenia Komplex centrum, na vysvetlenie môjho konania som spracoval tento článok. Vec: Konanie vo veci napojenia cesty I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej...

Celý článok

Sťažnosť k dopravnému značeniu na ceste I/9 pri obci Nitrica

  Odbor dopravnej polície Prezídium Policajného zboru v Bratislave, Račianska 45, 812 72 Bratislava V Prievidzi 05.07.2020   Evidenčné číslo: KC-01072020 Vec:  Odstránenie dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica – koniec zákazu predchádzania, záväzné...

Celý článok

Odstránenie dopravného značenia na ceste I/9 pri obci Nitrica – koniec zákazu predchádzania – 18.10.2019

Na základe viacerých praktických skúseností, konzultácií s odborníkmi, s vodičmi, podnikateľmi v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, bola v roku 2019 zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko na Krajský dopravný inšpektorát do Trenčína.     Krajské riaditeľstvo Policajného...

Celý článok

Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami pri Nitrici

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  § 3c Štátny odborný dozor (1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú: a) nad diaľnicami ministerstvo, b) nad cestami I. triedy...

Celý článok

K účelovej komunikácii pri Nitrici ku kameňolomu, kolibe a rodinnému domu

Podľa protokolu o výsledku štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami, zo dňa 11.07.2018, bod 7 d): Na účelovej komunikácii je potrebné vykonať opravu krytu vozovky jestvujúcej účelovej komunikácie na dĺžku min 20 m...

Celý článok

Návrh postupov prípravy a začiatku výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9 pri obci Nitrica

Postupy k ceste pri Nitrici sa komunikujú s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, sťažnosť bola doručená na Ministerstvo dopravy a výstavby SR dňa 25.05.2020 a krátka informácia bola poskytnutá štátnemu tajomníkovi ministerstva pánovi Jaroslavovi Kmeťovi....

Celý článok

Cesta I/9 pri obci Nitrica – napojenie na cestu ku kameňolomu – sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

V súvislosti s postupmi orgánov verejnej správy na štátnej ceste I/9 na úseku cesty pri obci Nitrica, na ktorej je viac ako 30 usmrtených osôb za niekoľko rokov, podávame podľa § 22 Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti...

Celý článok