Návrh postupov prípravy a začiatku výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9 pri obci Nitrica

Postupy k ceste pri Nitrici sa komunikujú s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, sťažnosť bola doručená na Ministerstvo dopravy a výstavby SR dňa 25.05.2020 a krátka informácia bola poskytnutá štátnemu tajomníkovi ministerstva pánovi Jaroslavovi Kmeťovi. List a viac príloh z minulých konaní združenia Komplex centrum bol zaslaný poštou doporučene 1. triedou predsedovi vlády Slovenskej republiky Mgr. Igorovi Matovičovi 27.05.2020 na Úrad vlády Slovenskej republiky. Považujem však za potrebné  informovať o postupoch združenia Komplex centrum aj verejne, keďže riešenie ciest pri obci Nitrica je verejný záujem. Za viac ako 20 rokov zahynulo na ceste pri Nitrici z rôznych príčin viac ako 30 ľudí.

Vladimír Šimko

Výber textu listu:

Vážený pán Ing. Andrej Doležal,  minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
                                                                                                                                

 V Prievidzi 26.05.2020       Evidenčné číslo: KC-02052020

Vec: Postup prípravy a začiatku výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9 pri obci Nitrica a verejnej účelovej komunikácie k ceste I/9

– návrh podľa dostupných informácií k 26.05.2020

V súvislosti s prebiehajúcou prípravou výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9 pri obci Nitrica, ktorá mala byť pôvodne zahájená koncom roku 2019, navrhujem nasledovný postup k rozhodnutiu o sťažnosti podľa § 22 zákona o sťažnostiach Ministerstvom dopravy a výstavby SR a na základe priebiehajúcej prípravy výstavby od roku 2018:

 

  1. Urýchliť realizáciu majetko – právneho vysporiadania k výstavbe odbočovacích pruhov Slovenskou správou ciest v súčinnosti s obcou Nitrica a vlastníkmi pozemkov.

 

  1. Zosúladiť projektové dokumentácie projektu výstavby odbočovacích pruhov a projektu opravy cesty ku kameňolomu a Koliby Solec, ktorý má spracovaný spoločnosť VESTKAM, s.r.o. na základe protokolu zo štátneho odborného dozoru v roku 2018.

 

  1. Urýchlene riešiť majetkové vysporiadanie pozemkov, ktoré vlastní Slovenský pozemkový fond alebo doriešiť zmluvnou formou právo užívania so zápisom vecného bremena v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva podľa dohody a právnych možností vlastníckych vzťahov k budúcej verejnej účelovej komunikácii.

 

  1. Schváliť územný plán obce Nitrica a pasport miestnych a verejných účelových komunikácií obecným zastupiteľstvom obce Nitrica a starostom obce Nitrica Ing. Miroslavom Jemalom.

 

  1. Realizovať opravu a výstavbu verejnej účelovej komunikácie ku kameňolomu, Kolibe Solec a rodinnému domu, spoločnosťou VESTKAM, s.r.o. s riešením prašnosti cesty do doby výstavby a opravy značných nerovností na ceste k 26.05.2020.

 

  1. Do doby výstavby odstrániť dopravnú značku koniec zákazu predbiehania na ceste I/9 smerom od Prievidze medzi dvomi križovatkami, s ktorej odstránením súhlasil zástupca Krajského dopravného inšpektorátu Trenčín na pracovnom stretnutí na obecnom úrade v Nitrici za účasti viacerých inštitúcií.

 

  1. Rozhodnúť definitívne o druhej ceste III. triedy do Nitrice k spôsobu vjazdu a výjazdu na cestu I/9 v súčinnosti s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré bolo prerokované aj na pracovnom stretnutí a obec Nitrica schválila stanovisko v obecnom zastupiteľstve.

 

  1. Posúdiť možnosť zákazu predchádzania na celom úseku cesty I/9 pri Nitrici aj formou podania sťažnosti na Prezídium policajného zboru SR a zabezpečenia nezávislého odborného posudku štátnymi orgánmi. Sťažnosť podá občianske združenie Komplex centrum na základe už doručeného stanoviska od Krajského dopravného inšpektorátu Trenčín. Realizovať dopravné značenie na zvýšenie bezpečnosti na ceste I/9 najmä smerom od Prievidze do Trenčína, vzhľadom k tomu, dopravná značka o úseku častých dopravných nehôd sa nachádza cca 4 km od úseku pri Nitrici, nie je informácia o kameňolome a výjazde vozidiel, ani o úseku častých dopravných nehôd.

 

  1. Uskutočniť miestnu obhliadku a pracovné stretnutie po vstupných aktuálnych informáciách k možnostiam riešení, za účasti Ing. Andreja Doležala, ministra dopravy a výstavby SR a prípadne poslancov NR SR za okres Prievidza.  Stretnutie s občanmi Nitrice by bolo myslím taktiež vhodné a vítané.                                                                                                                                             
  2. Realizovať výstavbu odbočovacích pruhov na ceste I/9 v čo najkratšom možnom termíne.

Prípadné podrobnejšie informácie spolu s ďalšími dokladmi som ochotný vysvetliť osobne v termíne podľa dohody aj v Bratislave.

S úctou

Ing. Vladimír Šimko, predseda, Komplex centrum

 

Doručí sa:

Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky, Úrad Vlády Slovenskej republiky

Na vedomie:

– Jaroslav Kmeť, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

– MUDr. Anna Záborská, poslankyňa NR SR

– JUDr. Petra Hajšelová, poslankyňa NR SR

– Ing. Miroslav Žiak, poslanec NR SR

– JUDr. Bc. Miloš Svrček, PhD. LL.M. , poslanec NR SR

– JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD, generálna riaditeľka, Slovenská správa ciest

– Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica

– Martin Palcút, konateľ, VESTKAM, s.r.o.,  Horné Vestenice

– Žaneta Gajdošová, Koliba Solec, Diviacka Nová Ves

– Jaroslav Kolibík, člen Správnej rady Komplex centrum

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov