Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami pri Nitrici

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 § 3c Štátny odborný dozor
(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:
a) nad diaľnicami ministerstvo,
b) nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,
c) nad cestami II. a III. triedy okresné úrady,
d) nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.
(2) Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.
(3) Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na odstránenie závad.
(4) Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných činností.
(5) Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov k ochrane pozemných komunikácií a k zachovávaniu poriadku na nich. Sú oprávnení zisťovať totožnosť osôb, ktorých konanie ohrozuje pozemnú komunikáciu alebo prevádzku na nej. Pri výkone štátneho odborného dozoru sú povinní preukázať sa preukazom.
(6) Dohľad na výkon štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami patrí ministerstvu (hlavný štátny odborný dozor).
Toto ustanovenie so žiadosťou o výkon štátneho odborného dozoru som využil za občianske združenie Komplex centrum pri prvej žiadosti na Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, spolu so žiadosťou o dohľad nad výkonom štátneho odborného dozoru Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Okresný úrad Trenčín konal inými spôsobmi a písomne nás informoval.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR určilo termín výkonu štátneho odborného dozoru do 31.01.2018.
Opakovaná žiadosť po cca pol roku bola zaslaná Okresnému úradu Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a obci Nitrica v roku 2018. Žiadosť bola zaslaná e-mailom aj na Ministerstvo vnútra SR pani ministerke Sakovej. Pracovník z Prezídia policajného zboru SR mi oznámil termín po cca týždni od zaslania e-mailu pani ministerke s ospravedlnením, že to „trvalo tak dlho“s odstúpením na vybavenie Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Trenčíne. Potom na základe aj PRÍKAZU z Prezídia policajného zboru SR bol vykonaný výkon štátneho odborného dozoru dňa 11.07. 2018 s PROTOKOLOM O VÝSLEDKU ŠTÁTNEHO ODBORNÉHO DOZORU č. 4/2018 a uvedením, že viaceré inštitúcie porušili zákon. Ukážka, ako MÁ AJ NEMÁ KONAŤ verejná správa…
Podľa môjho názoru a praktickej logiky, kto realizuje protokol k štátnemu odbornému dozoru, mal by AJ KONTROLOVAŤ V PRAXI aplikáciu do konečného doriešenia, najmä pri úseku blízko obce Nitrica, kde zahynulo  niekoľko desiatok ľudí z rôznych príčin dopravných nehôd, z príčin ľudského faktoru aj špecifického úseku na štátnej ceste I/9. Keďže sa tak podľa názoru a názoru viacerých osôb neudialo, podal som sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach…. a iné úkony v ZÁSADE PÍSOMNE kompetentným orgánom. Nielen pri pive alebo na sociálnych sieťach.

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov