Cesta I/9 pri obci Nitrica – napojenie na cestu ku kameňolomu – sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

V súvislosti s postupmi orgánov verejnej správy na štátnej ceste I/9 na úseku cesty pri obci Nitrica, na ktorej je viac ako 30 usmrtených osôb za niekoľko rokov, podávame podľa § 22 Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti ustanovenia zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,

sťažnosť k nedostatočnému konaniu Mgr. L. K, vedúcej odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Okresného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  a JUDr. Ing. J. S, PhD., prednostu Okresného úradu Trenčín,

ktorý nám v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 31.03.2020 oznámil listom, že naša sťažnosť bola podľa § 20 zákona o sťažnostiach vyhodnotená ako neopodstatnená.

Riešenie kvalitného a bezpečného napojenia z cesty I/9 do kameňolomu a Koliby Solec, ktoré mal podľa našich informácií záujem riešiť bývalý majiteľ kameňolomu, ako aj súčasný majiteľ kameňolomu, podľa telefonických informácií mu však bolo doručené nesúhlasné stanovisko od Slovenskej správy ciest, zrejme Investičná výstavba a správa ciest Žilina.

Nebola realizovaná dôkladná kontrola opatrení z protokolu z roku 2018 a koordinácia postupu do doby začiatku výstavby odbočovacích pruhov na ceste I/9, ktorej termín nám nie je známy, posledné informácie boli o začiatku výstavby v  roku 2021.                   

Podrobné informácie sú uvedené v prílohách tohto listu.

  • 22 Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
    (1) Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti.

(2) Sťažnosť proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.

(3) Sťažnosť podľa odseku 1 vybaví vedúci toho orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý predchádzajúcu sťažnosť v zmysle príslušnosti podľa § 11 ods. 1 a 2 vybavil, ak to nie je v rozpore s § 12. Ak predchádzajúcu sťažnosť vybavil vedúci orgánu verejnej správy, na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 je príslušný najbližší nadriadený orgán. Ak takýto orgán nie je, v oblasti štátnej správy je príslušný ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností. Na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 proti vedúcemu orgánu miestnej štátnej správy pri výkone štátnej správy je príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, ktorého sa sťažnosť týka.8a)

           Dovoľujem si Vás požiadať o dôkladné preverenie  celej veci a prijatia opatrení podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

           Podľa telefonických informácií má záujem spoločník a konateľ VESTKAM, s.r.o. riešiť napojenie cesty z vlastných finančných zdrojov a potrebné je zosúladiť projektové dokumentácie, majetkové vysporiadanie pozemkov a vlastnícke vzťahy k budúcej verejnej účelovej komunikácii.

           V prípade záujmu podrobnosti vysvetlím aj osobe v termíne podľa dohody.

Žiadosť o urýchlenie riešenia vybudovania odbočovacích pruhov na ceste I/9 a sťažnosť k súčasnému dopravnému značeniu na ceste I/9 budú zaslané samostatne.

Za vhodné riešenie považujem posúdiť skutkový stav na mieste s následným stretnutím s občanmi Nitrice so zástupcami štátnej správy a ich informovaní o ďalšom postupe. Za dlhodobé stresové situácie na „ ceste smrti“ I/9 a aj za zosnulých spoluobčanov by si to zaslúžili.

          Za spoluprácu a vybavenie ďakujem.

           S úctou

Ing. Vladimír Šimko, predseda  Komplex centrum

Prajem si, nech všetci zodpovední konajú tak, aby mali čisté svedomie vo veciach ciest pri Nitrici. Občania Nitrice a všetci ľudia, ktorí jazdia po cestách pri Nitrici si to zaslúžia.

Doručí sa:

Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky, Úrad Vlády Slovenskej republiky

Na vedomie:

– MUDr. Anna Záborská, poslankyňa NR SR

– JUDr. Petra Hajšelová, poslankyňa NR SR

– Ing. Miroslav Žiak, poslanec NR SR

– JUDr. Bc. Miloš Svrček, PhD. LL.M. , poslanec NR SR

– Ing. Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica

– JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD, generálna riaditeľka, Slovenská správa ciest

– Martin Palcút, konateľ, VESTKAM, s.r.o.,  Horné Vestenice

– Žaneta Gajdošová, Koliba Solec, Diviacka Nová Ves

– Jaroslav Kolibík, člen Správnej rady Komplex centrum

Prílohy:

  1. Sťažnosť Komplex centrum č. KC-02022020, zo dňa 14.02.2020 podaná na Okresný úrad Trenčín
  2. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 31.03.2020 z Okresného úradu Trenčín
  3. Protokol č. 4/2018 zo dňa 20.07.2018 o výsledku štátneho odborného dozoru vykonaného na základe podnetu Komplex centrum
  4. Fotografie z napojenia cesty ku kameňolomu a cesty I/9 pri obci Nitrica zo dňa 10.12.2019

Dňa 25. mája 2020 som osobne  podal do podateľne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky doplnenie sťažnosti o podnet na Okresnú prokuratúru Žilina a odpoveď na podnet z prokuratúry,  ako aj ďalšie prílohy. Na osobnom rokovaní som informoval  štátneho tajomníka ministerstva Jaroslava Kmeťa o podaní sťažnosti. Ďalší postup sa bude ešte konzultovať.

 

 

Informácia o výstavbe križovatky a o sťažnosti proti zamietnutiu sťažnosti 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Návrhy k cestám pri Nitrici v máji 2020 za Komplex centrum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zaslané návrhy predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, ministrovi dopravy a výstavby SR Ing. Andrejovi Doležalovi, poslancom NR SR a ďalším osobám listom od občianskeho združenia Komplex centrum.

Cesta pri Nitrici, zdravšie ovzdušie, lepšia pitná voda a čisté svedomie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Informácie o cestách pri Nitrici za združenie Komplex centrum

Vladimír Šimko február 2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dopravné značenie medzi križovatkami pri Nitrici 13.03.2019

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za bezpečnejšiu štátnu cestu I. triedy pri obci Nitrica

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracúvania osobných údajov